دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله مسایل علم کلام جدید
منوی اصلی

کتابنامه مقاله مسایل علم کلام جدید

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۴ در باب: مسایل علم کلام جدید
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه؛ گردآورنده: سید رضی؛ مصحح: صبحی صالح؛ انتشارات هجرت‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ق‏.
 3. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین‏؛ عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه؛ محقق و مصحح: عراقى، مجتبى‏؛ دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۵ق‏.
 4. ابن جوزى، عبدالرحمن بن على؛ زاد المسیر فى علم التفسیر؛ تحقیق: المهد، عبدالرزاق؛ دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ ق.
 5. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات؛ نشر البلاغه، چاپ اول، قم‏، ۱۳۷۵ش.‏
 6. ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر؛ بی نا، بی جا، بی تا.
 7. ابن میمون؛ دلاله الحائرین‏؛ تحقیق: یوسف اتاى؛ مکتبه الثقافه الدینیه، ۱۹۷۲ م‏.
 8. افضلی، سید عبدالرئوف؛ تأملی در برهان اخلاقی کانت؛ معارف عقلی، سال ششم، شماره اول، ۱۳۹۰ ش.
 9. ایجى و میر سید شریف؛ شرح المواقف‏؛ تصحیح: نعسانى‏، بدر الدین؛ الشریف الرضی‏، چاپ اول‏، قم‏، ۱۳۲۵ ق‏.
 10. بحرانی، یوسف بن احمد؛ الدّرر النجفیّه من الملتقطات الیوسفیه؛ محقق: گروه پژوهش دار المصطفى لإحیاء التراث‌، دار المصطفى لإحیاء التراث‌، چاپ اول‌، بیروت، ۱۴۲۳ق.
 11. بحرانى، ابن میثم؛ ترجمه شرح نهج البلاغه؛ ترجمه: محمدى مقدم و نوایى‏؛ مجمع البحوث الإسلامیه، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۷ ق‏.
 12. برقى، احمد بن محمد؛ المحاسن؛‏ محقق: محدث، جلال الدین؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ق‏.
 13. پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیه الله العظمی سبحانی.
 14. تفتازانى، سعد الدین؛ شرح المقاصد؛ مقدمه و تحقیق و تعلیق: عمیره، عبد الرحمن؛ الشریف الرضی، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۹ ق.
 15. جزایری، سید نعمت الله؛ الأنوار النعمانیه؛ دار القاری، بیروت، بی تا.
 16. جوادی آملی، عبدالله؛ براهین اثبات خدا؛ تنظیم و ویرایش: پارسانیا، حمید؛ مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۸ ش.
 17. جوادی آملی، عبدالله؛ شریعت در آیینه معرفت؛ مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ ش.
 18. جوادی محسن و امینی علی رضا؛ معارف اسلامی (۲)؛ دفتر نشر معارف، قم، ۱۳۹۰ ش.
 19. حلى، یوسف بن مطهر؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ تصحیح، مقدمه، تحقیق و تعلیقات: حسن‏زاده آملى‏، حسن؛ مؤسسه النشر الإسلامی‏، چاپ چهارم، قم‏، ۱۴۱۳ ق‏.
 20. خسروپناه، عبدالحسین؛ کلام جدید با رویکرد اسلامی؛ دفتر نشر معارف، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۰ ش.
 21. خمینی، سید روح الله؛ صحیفه نور؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۳۸۶ش‏.
 22. ربانی گلپایگانی، علی؛ درآمدی بر کلام جدید؛ مرکز نشر هاجر، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۹ ش.
 23. ربانى گلپایگانى، على؛ تحلیل و نقد پلورالیسم دینى؛ مؤسسۀ فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، بی تا.
 24. سبحانی، جعفر؛ مدخل مسایل جدید در علم کلام؛ مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ ش.
 25. سبحانى، جعفر؛ الإلهیات على هدى الکتاب و السنه و العقل‏؛ ناشر: المرکز العالمی للدراسات الإسلامیه، چاپ سوم، قم‏، ۱۴۱۲ ق‏.
 26. سروش، عبدالکریم؛ دین اقلی و اکثری؛ ماهنامه کیان، ش ۴۱، ۱۳۷۷ ش.
 27. سعیدی ‌مهر، محمّد؛ آموزش کلام اسلامی؛ کتاب طه، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۳ش.
 28. شاه آبادى، محمد على؛ رشحات البحار؛ مصحح و محقق و مترجم: ویسی، زاهد؛ پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامى‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۸۶ ش.
 29. شریف مرتضى؛ رسائل الشریف المرتضى‏؛ تحقیق: رجائى، سید مهدى؛ دار القرآن الکریم‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۵ ق‏.
 30. شهرستانى، محمد بن عبد الکریم‏؛ الملل و النحل؛‏ محقق: بدران، محمد؛ الشریف الرضی،‏ چاپ سوم، قم،‏ ۱۳۶۴ش‏.
 31. صائن الدین على بن محمد الترکه؛ تمهید القواعد؛ حواشى: قمشه‏اى، آقا محمدرضا و محمود قمى، آقا میرزا؛ مقدمه و تصحیح: آشتیانى، سید جلال الدین؛ انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالى، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 32. صدر المتألهین؛ الحکمه المتعالیه فى الأسفار العقلیه الأربعه؛ دار احیاء التراث‏، چاپ سوم، بیروت‏، ۱۹۸۱م‏.
 33. صدوق، محمد بن علی؛ التوحید؛ محقق و مصحح: حسینى، هاشم‏؛ جامعه مدرسین‏، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ق.
 34. صلیبا، جمیل و صانعى دره بیدى، منوچهر؛ فرهنگ فلسفى؛ انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۶۶ ش.
 35. طباطبایى، سید محمد حسین؛ شیعه در اسلام‏؛ دفتر نشر اسلامى‏، چاپ سیزدهم‏، قم‏، ۱۳۷۸ش.
 36. طباطبایى، سید محمد حسین؛ قرآن در اسلام؛ مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ سوم‏، قم‏، ۱۳۸۸ ش.
 37. طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ق.
 38. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مقدمه: بلاغى، محمد جواد؛ انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
 39. طبرى، محمد بن جریر؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن؛ دار المعرفه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
 40. عامرى‏، ابو الحسن؛ رسائل ابو الحسن عامرى؛ مقدمه و تصحیح: خلیفات، سحبان؛ مرکز نشر دانشگاهى‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۵ ش.
 41. علامه حلى، یوسف بن مطهر؛ أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت‏؛ تحقیق: نجمى زنجانى، محمد؛ الشریف الرضی‏، چاپ دوم، قم‏، ۱۳۶۳ ش‏.
 42. غفاری، علی اکبر؛ تلخیص مقباس الهدایه؛ دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ۱۳۶۹ش.
 43. فارابى، ابو نصر؛ الجمع بین رأى الحکیمین‏؛ مقدمه و تعلیق: دکتر البیر نصرى نادر؛ انتشارات الزهراء، چاپ دوم، تهران‏، ۱۴۰۵ ق.‏
 44. فارابى، ابو نصر؛ فصوص الحکم؛ بیدار، چاپ دوم‏، قم‏، ۱۴۰۵ ق.
 45. فخر رازى، محمد بن عمر؛ المباحث المشرقیه فى علم الالهیات و الطبیعیات؛ انتشارات بیدار، چاپ دوم، قم‏، ۱۴۱۱ ق.
 46. فخر رازى، محمد بن عمر؛ المطالب العالیه من العلم الإلهی‏؛ تحقیق: حجازى، سقا؛ دار الکتاب العربی‏، چاپ اول، بیروت‏، ۱۴۰۷ ق‏.
 47. فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب‏ (التفسیر الکبیر)؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم‏، بیروت، ۱۴۲۰ ق.
 48. فردریک کاپلستون؛ تاریخ فلسفه؛ ترجمه: اعوانی، غلامرضا؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 49. فردریک کاپلستون؛ تاریخ فلسفه؛ ترجمه: مجتبوی، سید جلال الدین؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 50. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی‏؛ محقق و مصحح: غفارى، على‌اکبر/ آخوندى، محمد؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۴۰۷ ق‏.
 51. الکندى؛ رسائل الکندى الفلسفیه؛ مقدمه و تصحیح و تعلیق: ابو ریده، محمد؛ دار الفکر العربى، چاپ دوم، قاهره، بی تا.
 52. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (علیهم السلام)؛ محقق: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق‏.
 53. مصباح یزدی، محمد تقی؛ آموزش عقاید؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ ش.
 54. مصباح یزدی، محمد تقی؛ معارف قرآن ۳-۱: خداشناسى، کیهان‌شناسى، انسان‌شناسى؛ انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (قدس سره)، چاپ هفتم، قم، ۱۳۹۳ ش.
 55. مصباح یزدى، محمدتقى، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش: شریفی، احمدحسین، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (قدس سره)، چاپ اول، ۱۳۸۹ ش.
 56. مطهری، مرتضی؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى؛ صدرا، تهران، بی تا.
 57. معرفت، محمد هادی؛ علوم قرآنی؛مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ چهارم، قم، ١٣٨١ش.
 58. هادوی تهرانی، ‌مهدی؛ مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم؛ مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ ش.
 59. یوسفیان، حسن؛ کلام جدید؛ انتشارات سمت و انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینی (قدس سره)، چاپ سوم، قم، ۱۳۹۰ ش.ثبت نظر


1 + = 10