دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مدخل نوح (علیه السلام)
منوی اصلی

کتابنامه مدخل نوح (علیه السلام)

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ در باب: نوح (علیه السلام)
 1. قرآن کریم
 2. ابن اثیر، علی بن محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ ترجمه: حالت، ابوالقاسم و خلیلى، عباس؛ انتشارات مطبوعاتى علمى، تهران، ۱۳۷۱ ش.
 3. جزائرى، نعمت الله بن عبد الله؛ قصص الأنبیاء (ترجمه قصص الأنبیاء جزائرى)؛ ترجمه: مشایخ‏، فاطمه؛ انتشارات فرحان، چاپ اول، تهران،۱۳۸۱ ش‏.
 4. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ تحقیق: داودی، صفوان عدنان؛ انتشارات دارالقلم‏، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ق.
 5. دایره المعارف بزرگ اسلامی.
 6. سراج، منهاج؛ طبقات ناصرى‏ تاریخ ایران و اسلام؛ تحقیق: حبیبی، عبد الحى؛ انتشارات دنیاى کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 7. سید ابن طاوس، علی بن موسی؛ الامان من أخطار الاسفار و الازمان؛ ناشر: انتشارات آل البیت، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.
 8. صدوق، محمد بن على؛ کمال الدین؛ ترجمه: کمره‏اى‏، محمد باقر؛ انتشارات اسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش.‏
 9. طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.
 10. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الطبری؛ ترجمه‏: پاینده، ابوالقاسم؛ انتشارات اساطیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 11. کاتب واقدى، محمد بن سعد؛ الطبقات الکبرى؛ ترجمه: مهدوى دامغانى‏، محمود؛ انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 12. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ محقق، مصحح: جمعى از محققان‏؛ انتشارات دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
 13. مستوفى قزوینى، حمد الله بن ابى بکر؛ تاریخ گزیده؛ تحقیق: نوایى، عبد الحسین؛ انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۴ ش.
 14. مسعودی، علی بن الحسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ ترجمه: پاینده، ابوالقاسم؛ انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش.
 15. مقدسى، مطهر بن طاهر؛ آفرینش و تاریخ(البدء و التاریخ)؛ ترجمه: شفیعی کدکنی، محمد رضا؛ انتشارات آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 16. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ انتشارات دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 17. ملاحویش آل غازی، عبدالقادر؛ بیان المعانی؛ انتشارات مطبعه الترقی، چاپ اول، دمش، ۱۳۸۲ق.
 18. هندى‏، میر حامد حسین؛ عبقات الانوار فی إمامه الأئمه الاطهار؛ انتشارات کتابخانه عمومى امام امیر المومنین على (علیه السلام)، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۶۶ ش.
 19. نجفی خمینی، محمد جواد؛ تفسیر آسان؛ انتشارات اسلامیه، ‌چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸ ق.
 20. آیتی، عبد المحمد؛ تاریخ ابن خلدون؛ انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چاپ اول، ۱۳۶۳ ش.
 21. نیشابوری، ابراهیم بن منصور؛ قصص الانبیاء؛ انتشارات بنگاه، چاپ اول، ۱۳۴۰ ش.ثبت نظر


3 + = 4