دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله ابراهیم خلیل (علیه السلام)
منوی اصلی

کتابنامه مقاله ابراهیم خلیل (علیه السلام)

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ در باب: ابراهیم خلیل (ع)
 1. قرآن کریم.
 2. ابن اثیر، على؛ الکامل؛ ترجمه‏: حالت، ابو القاسم، خلیلى، عباس؛ مؤسسه مطبوعاتى علمى، تهران، ۱۳۷۱ش.‏
 3. ابن جوزی، عبد الرحمن؛ المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم؛ دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
 4. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد؛ دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ بن خلدون)؛ ‏تحقیق: شحاده، خلیل؛ نشر دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م.
 5. ابن طاووس، على بن موسى؛ الاقبال بالاعمال الحسنه؛ محقق / مصحح: قیومى اصفهانى، جواد؛ دفتر تبلیغات ‏اسلامى‏، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ ش.
 6. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایه والنهایه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۶٫
 7. ابن‌ منبه‌، وهب‌؛ کتاب‌ التیجان؛ بی نا، صنعا، ۱۹۷۹ م‌.‏
 8. ابن‌ هشام‌، عبدالملک‌؛ السیره النبویه؛ تحقیق: السقاء‌، مصطفی و دیگران؛ دار احیاء التراث‌ العربی‌، بیروت‌، بی تا.‏
 9. ازرقی‌، محمد؛ ‏تاریخ‌ مکه‌؛ به‌ کوشش:‌ رشدی،‌ صالح‌ ملحس‌؛ بی نا، بیروت‌، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م‌. ‏
 10. اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف؛ تفسیر البحر المحیط فی التفسیر؛ تحقیق: صدقی، محمد جمیل؛ دار ‏الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ ق.
 11. آلوسى، سید محمود؛ روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم؛ تحقیق: عبدالبارى عطیه، على؛ دارالکتب العلمیه، ‏چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ ق. ‏
 12. برقى، احمد بن محمد؛ المحاسن؛ محقق / مصحح: محدث، جلال الدین؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ ق. ‏
 13. بلاغى نجفى، محمد جواد؛ آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: واحد تحقیقات اسلامى بنیاد بعثت؛ بنیاد بعثت، ‏چاپ اول، قم، ۱۴۲۰ ق.
 14. بیهقی، ابوبکر؛ دلائل النبوه؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اوّل، بیروت، ۱۴۰۵ ق. ‏
 15. تورات؛ سفر پیدایش ۱۵/ ۹؛ انتشارات اساطیر، ۱۳۸۰ ش. ‏
 16. ثعلبی‌، احمد؛ قصص‌ الانبیاء؛ دارالرائد العربی‌، بیروت‌، بی تا. ‏
 17. ‏جزایری، سید نعمت الله؛ قصص الانبیاء؛ ترجمه: عزیزی، یوسف؛ انتشارات هاد، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش. ‏
 18. ‏جعفری، محمد تقی؛ پیام خرد؛ انتشارات مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، تهران، ۱۳۸۹ ش.‏
 19. جوالیقی‌، موهوب؛ المعرب؛ تحقیق: شاکر، احمد محمد، بی نا، تهران‌، ۱۳۴۵ ش / ۱۹۶۶م‌. ‏
 20. حقى بروسوى، ‏اسماعیل؛ تفسیر روح البیان؛ دارالفکر، بیروت، بی تا.
 21. حموى، یاقوت؛ معجم البلدان‏؛ دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م.‏
 22. ‏دانشنامه حوزوی ویکی فقه.‏
 23. رازی، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب؛ دار احیاء ‏التراث العربى، چاپ سوم، بیروت، سال ۱۴۲۰ ق.
 24. رسولی محلاتی، سید هاشم؛ تاریخ انبیاء؛ انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا. ‏
 25. سایت اندیشه قم.
 26. سوسه، احمد؛ العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ؛ بی نا، دمشق‌، ۱۹۷۲م‌. ‏
 27. ‏شیخو، لوئیس‌؛ کتاب‌ شعراء النصرانیه؛ بی نا، بیروت‌، ۱۹۲۶ م‌. ‏
 28. صادقى تهرانى، محمد؛ الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن؛ انتشارات فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۵ ش. ‏
 29. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین؛ دار الکتب الإسلامیه، قم، ۱۳۹۵ ق.‏
 30. ‏صدوق، محمد بن على؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۶ ق.‏ ‏
 31. صدوق، محمد بن على‏؛ خصال؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ جامعه مدرسین‏ حوزه علمیه قم، چاپ اول‏، قم، ‏‏۱۳۶۲ ش.‏ ‏
 32. صدوق، محمد بن على؛ علل الشرائع‏؛ کتاب فروشى داورى‏، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش / ۱۹۶۶ م. ‏
 33. صدوق، محمد بن على؛ من لا یحضره الفقیه؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۳ ق. ‏
 34. طباطبایی، سید محمد حسین؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه: موسوى همدانى سید محمد باقر؛ دفتر انتشارات اسلامى ‏جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۴ ش.
 35. ‏طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، اسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰ ق.‏
 36. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: بلاغ، محمد جواد؛ انتشارات ناصر خسرو، چاپ ‏سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.
 37. طبری‌، محمد بن جریر؛ جامع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن؛ دار المعرفه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
 38. ‏طبرى‏، محمد بن جریر؛ تاریخ طبری؛ تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل؛ دارالتراث، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ ‏م.           ‏
 39. طبرى، محمد بن جریر؛ تاریخ طبرى؛ ترجمه: پاینده، ابوالقاسم؛ نشر اساطیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.‏
 40. طوسی‌، محمد بن حسن؛ التبیان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌؛ تحقیق: عامل، احمد قصیر؛ داراحیاء التراث‌ العربی، بیروت‌، ‏بی‌ تا. ‏
 41. طوسی‌، محمد؛ التبیان‌ فی‌ تفسیر القرآن؛ داراحیاء التراث‌ العربی‌، بیروت‌، بی تا‌.
 42. عروسى حویزى، عبد على بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین؛ تحقیق: محلاتی، سید هاشم رسولى، انتشارات ‏اسماعیلیان، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۵ ق.‏
 43. عقاد، عباس‌ محمود؛ «ابوالانبیاء» المجموعه الکامله لمؤلفات العقاد؛ بی نا، بیروت‌، ۱۹۷۸م‌. ‏
 44. فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۲۰ ق. ‏
 45. قاسمى، محمد جمال الدین؛ محاسن التأویل، تحقیق: عیون السود، محمد باسل، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت،۱۴۱۸ ‏ق.
 46. قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن؛ دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی تا. ‏
 47. قمى، على بن ابراهیم؛ تفسیر قمى؛ تحقیق: موسوى جزایری؛ سید طیب؛ دار الکتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۶۷ ش.‏
 48. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی (روضه کافی)، شارح: مازندرانى، محمد صالح، ‏محقق / مصحح: شعرانى، ابوالحسن، المکتبه الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ ق. ‏
 49. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافى؛ ترجمه: کمره‏اى، محمد باقر؛ کتابفروشى اسلامیه‏، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ ق.‏
 50. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ ‏چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.‏
 51. کلینى، محمد بن یعقوب، محقق / مصحح: دارالحدیث، دار الحدیث، چاپ اول، قم، ۱۴۲۹ ق.‏ ‏
 52. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ تحقیق / تصحیح: جمعى از محققان‏؛ دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ‏‏۱۴۰۳ ق.
 53. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ مؤسسه ‏الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ق.‏
 54. محلاتی، ذبیح الله؛ ریاحین الشریعه (در ترجمه بانوان دانشمند شیعه)؛ دار الکتب الاسلامیه، تهران، ١٣٧٠ ش. ‏
 55. مراغى، احمد بن مصطفى؛ تفسیر المراغى؛ داراحیاء التراث العربى، بیروت، بی تا.
 56. مفید، محمد بن نعمان؛ أوائل المقالات؛ انتشارات کنگره جهانى شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
 57. ‏مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.‏
 58. میبدی‌، ابوالفضل‌ رشیدالدین‌؛ کشف‌ الاسرار و عده الابرار؛ تحقیق: حکمت‌، علی‌ اصغر‌، بی نا، تهران‌، ۱۳۶۱ش‌.‏
 59. نجار، عبدالوهاب‌؛ قصص‌ الانبیاء؛ دارالرائد العربی‌، بیروت‌، بی تا‌. ‏
 60. نووی‌، محی‌ الدین‌؛ تهذیب‌ الاسماء و اللغات؛ دارالکتب‌ العلیه، بیروت‌، بی تا. ‏
 61. وزارت کار و امور اجتماعی (دفتر امور فرهنگی)؛ فرهنگ و آداب کار در قرآن کریم؛ تحقیق: مؤسسه پژوهشی علمی فرهنگی طلیعه ‏منطق؛ انتشارات وثوق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ ش. ‏
 62. هیئه الموسوعه الفلسطینیه؛ الموسوعه الفلسطینیه؛ هیئه الموسوعه الفلسطینیه، دمشق، ‏‏۱۹۸۴ م / ۱۳۶۳ ش.ثبت نظر


+ 5 = 9