دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مدخل طوفان نوح (علیه السلام)
منوی اصلی

کتابنامه مدخل طوفان نوح (علیه السلام)

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ در باب: طوفان نوح

۱٫ قرآن کریم
۲٫ ابن اثیر، عزالدین علی؛ الکامل فی التاریخ (تاریخ بزرگ اسلام و ایران)؛ ترجمه: حالت، ابوالقاسم و خلیلی، عباس؛ مؤسسه مطبوعاتى علمى، تهران، ۱۳۷۱ش.
۳٫ ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم؛ انتشارات دار الکتب العلمیه و منشورات محمدعلى بیضون، بیروت، ۱۴۱۹ ق.
۴٫ خطیب، عبدالکریم؛ التفسیر القرآنی للقرآن؛ انتشارات ‏دار الفکر العربی، قاهره، بی‌تا.
۵٫ راوندى، قطب الدین؛ قصص الأنبیاء؛ ‏محقق / مصحح: عرفانیان یزدى، غلامرضا؛ انتشارات مرکز پژوهش هاى اسلامى‏، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۹ ق.
۶٫ رشید رضا، محمد؛ تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)؛ انتشارات الهیئه المصریه العامه للکتب، قاهره، ۱۹۹۰ م.
۷٫ صدوق، محمد بن علی؛ معانی الأخبار؛ ترجمه: محمدى شاهرودى‏، عبد العلى؛ انتشارات دار الکتب الاسلامیه‏، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش‏.
۸٫ طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمه: موسوى همدانى، سید محمد باقر؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ ‏پنجم، قم، ۱۳۷۴ ش.
۹٫ طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.
۱۰٫ طبرسى، فضل بن حسن‏؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ ش.‏
۱۱٫ طبرى، محمد بن جریر؛ تاریخ طبرى؛ ترجمه: پاینده، ابو القاسم؛ انتشارات اساطیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۲٫ طبرى، محمد بن جریر؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن؛ انتشارات دار المعرفه، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
۱۳٫ طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ مقدمه: آقابزرگ تهرانی، محمد محسن؛ تحقیق: قصیرعاملی، احمد؛ انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
۱۴٫ عیاشى، محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر (تفسیر عیاشی)؛ تحقیق: رسولى محلاتی، سید هاشم؛ ناشر: چاپخانه علمیه، ‏تهران، ۱۳۸۰ ق.
۱۵٫ قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ تحقیق و تصحیح: موسوی جزائری، سید طیب؛‏ انتشارات دار الکتاب، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۴ ق.
۱۶٫ مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ انتشارات دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق.
۱۷٫ مستوفی قزوینی، حمد الله؛ تاریخ گزیده؛ تحقیق: نوایی، عبد الحسین؛ انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۴ ش.
۱۸٫ مغنیه، محمد جواد؛ تفسیر الکاشف؛ انتشارات دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۴ ق.
۱۹٫ مقدسى، مطهر بن طاهر؛ البدأ و التاریخ، شفیعى کدکنى، محمد رضا، آفرینش و تاریخ؛ انتشارات آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
۲۰٫ مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ انتشارات دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
۲۱٫ ملاحویش آل غازی، عبدالقادر؛ بیان المعانی؛ انتشارات مطبعه الترقی، چاپ اول، دمشق، ۱۳۸۲ ق.
۲۲٫ نیشابوری، محمود بن ابو الحسن؛ إیجاز البیان عن معانی القرآن؛ تحقیق: القاسمی‏، حنیف بن حسن؛ انتشارات دار الغرب الاسلامی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ ق.
۲۳٫ یعقوبى، احمد؛ تاریخ یعقوبی؛ ترجمه: آیتى، محمد ابراهیم؛ انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.
ثبت نظر


1 + = 8