دایره المعارف اسلام پدیا » لغات مترادف و هم معنای سنت (روش ها)
منوی اصلی

لغات مترادف و هم معنای سنت (روش ها)

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ در باب: مفهوم شناسی سنت (روشها)

مترادف سنت (روش ها) در زبان انگلیسی:

Tradition, custom,

مترادف سنت (روش ها) در زبان عربی:

التقلید و التقالید،[۱] الادب و الآداب،[۲] السنه، الطریقه و الطرق،[۳] الاسلوب،[۴] العاده و العادات،[۵] المیراث، التراث،[۶] النوامیس،[۷] العرف[۸] و سُنَن، سَنَن، سِنَن سُنَن.[۹]

مترادف سنت (روش ها) در زبان فارسی:

روش، سیرت،[۱۰] قانون، طریقه، سرشت، طبیعت، شریعت،[۱۱] آداب، رسوم، سنن[۱۲] و عرف.[۱۳]

[۱]. سیاح، احمد، لغت‌نامه یا فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد، ج ۱، ص ۱۴۹۸٫

[۲]. همان ، ص ۱۲٫

[۳]. همان ، ص ۱۰۲۳٫

[۴]. همان، ج۲، ص ۱۲۰۰٫

[۵]. همان، ج۱، ص ۱۲۰۱٫

[۶]. همان، ج۲، ص ۲۱۶۵٫

[۷]. همان ، ص ۲۰۱۷٫

[۸]. همان ، ص ۱۱۰۷٫

[۹]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ترجمه تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج ۲ ص ۳۶۵٫

[۱۰]. معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص ۱۹۲۷، مدخل سنت.

[۱۱]. عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج۱ ص ۱۲۳۳٫

[۱۲]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا(واژه سنت)، ج ۹ ،ص ۱۳۷۷۵ -۱۳۷۷۶٫

[۱۳]. فرهنگ فارسی عمید، ج ۲، (واژه عرف).
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 7 = 14