دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله فلسفه علم فلسفه
منوی اصلی

کتابنامه مقاله فلسفه علم فلسفه

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ در باب: فلسفه علم فلسفه
 1. قرآن کریم.
 2. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین؛ عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه؛ محقق و مصحح: عراقى، مجتبى؛ ناشر: دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ ق.
 3. ابن خلدون؛ تاریخ ابن خلدون؛ تحقیق: شحاده، خلیل؛ ناشر: دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م.
 4. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ رسائل ابن سینا، ناشر: انتشارات بیدار، قم‏، ۱۴۰۰ ق‏.
 5. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الشفاء (المنطق)؛ تحقیق: زاید، سعید و…؛ ناشر: مکتبه آیه الله المرعشى‏، قم‏، ۱۴۰۴ ق.‏
 6. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ رساله جودیه‏؛ مقدمه و حواشى و تصحیح: نجم آبادى، محمود؛ ناشر: دانشگاه بو على سینا، چاپ دوم، همدان‏، ۱۳۸۳ش.
 7. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ معراج نامه؛ به اهتمام: کریمى، بهمن؛ رشت، ۱۳۵۲ ق.
 8. ابن طاووس، على بن موسى‏؛ سعد السعود للنفوس منضود؛ ناشر: دار الذخائر، چاپ اول، قم‏، بى تا.
 9. ارسطو؛ متافیزیک؛ ترجمه: خراسانى، شرف‌الدین؛ ناشر: حکمت، تهران، ۱۳۷۷ ش.
 10. امید، مسعود؛ نامه فلسفه؛ شماره ۱۱، ۱۳۸۰ ش.
 11. امین‏، سید حسن؛ مستدرکات أعیان الشیعه؛ دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
 12. آشتیانی، سید جلال‌الدین؛ منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران؛ تهران، ۱۳۵۴ ش.
 13. آل یاسین، جعفر؛ الفارابى فى حدوده و رسومه؛ ناشر: عالم الکتب‏، چاپ اول، بیروت‏، ۱۴۰۵ ق‏.
 14. پایگاه اطلاع رسانی آثار آیه الله مصباح یزدی.
 15. پایگاه تخصصی فلسفه و کلام.
 16. پایگاه مجمع عالی حکمت اسلامی.
 17. پاینده، ابو القاسم؛‏ نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله)؛ ناشر: دنیاى دانش‏، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۳۸۲ ش‏.
 18. تهرانى، آقا بزرگ؛ الذریعه إلى ‏تصانیف ‏الشیعه؛ ناشر: اسماعیلیان و کتابخانه اسلامیه، قم و تهران‏، ۱۴۰۸ ق.
 19. جمشیدی، حسن؛ «گنج پنهان فلسفه و عرفان» در شریعه شهود؛ به کوشش: خسروپناه، عبدالحسین؛ ناشر: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ ش.
 20. جمشیدی، حسن؛ حکمت و معرفت؛ ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ ش.
 21. جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری؛ درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی؛ ناشران: مؤسسه سمت و مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، تهران و قم، ۱۳۹۰ ش.
 22. جوادی آملی، عبدالله؛ رحیق مختوم؛ تنظیم و تدوین: پارسانیا، حمید؛ ناشر: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۶ ش.
 23. جوادی ‌آملی‌، عبدالله؛ سرچشمه اندیشه؛ تنظیم: رحیمیان محقق، عباس؛ ناشر: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ ش.
 24. جوادی آملی، عبدالله؛ مجله قبسات؛ شماره ۳۵، ۱۳۸۴ ش.
 25. حائری یزدی، مهدی؛ جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)؛ به اهتمام: نصری، عبدالله؛ ناشر: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۸۴ ش.
 26. حر عاملی، محمد بن حسن؛ أمل‏ الآمل؛ ناشر: مکتبه الأندلس، بغداد، ۱۳۸۵ ق.‏
 27. حسن زاده آملی، حسن؛ عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون؛ ناشر: امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۱ ش.
 28. حسینی جلالی، سید محمد حسین؛ فهرس ‏التراث؛ ناشر: انتشارات دلیل ما، قم‏، ۱۴۲۲ ق.
 29. خسرو پناه، عبدالحسین؛ مجله قبسات؛ شماره ۳۹ و ۴۰، ۱۳۸۵ ش.
 30. خسرو پناه، عبدالحسین؛ کتاب نقد؛ شماره ۳۳، ۱۳۸۳ ش.
 31. رحمتی، حسینعلی؛ فصلنامه پیام حوزه؛ ش ۳۰، ۱۳۸۰ ش.
 32. رشاد، علی اکبر؛ مجله قبسات؛ شماره ۳۹ و ۴۰، ۱۳۸۵ ش.
 33. سایت اطلاع رسانی تبیان.
 34. سایت بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء.
 35. سایت پرسمان دانشجویی.
 36. سایت جس جو.
 37. سایت دانشنامه اسلامی.
 38. سایت دایره المعارف بزرگ اسلامی.
 39. سایت دائره المعارف طهور.
 40. سایت نراقی.
 41. سایت نشریات دفتر تبلیغات اسلامی.
 42. سایت واژه یاب.
 43. سجادى، سید جعفر؛ فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا؛ ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ ش.
 44. شیروانی، علی؛ کلیات فلسفه؛ ناشر: دار الفکر، قم،  ١٣٨٧  ش.
 45. شیخ الإشراق؛ حکمه الإشراق‏؛ تصحیح: کربن، هانرى؛ ناشر: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۷۳ ش.
 46. شیرازى، قطب الدین؛ دره التاج؛ تصحیح: مشکوه، سید محمد؛ ناشر: انتشارات حکمت، چاپ سوم‏، تهران، ۱۳۶۹ ش.
 47. صدر المتألهین، محمد بن إبراهیم‏؛ الحکمه المتعالیه فى الأسفار العقلیه الأربعه؛ ناشر: دار احیاء التراث‏، چاپ سوم، بیروت‏، ۱۹۸۱ م‏.
 48. صدر المتألهین، محمد بن إبراهیم؛ مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهین‏؛ تحقیق و تصحیح: ناجى اصفهانى، حامد؛ ناشر: انتشارات حکمت‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۵ ش.
 49. صدر المتألهین‏؛ محمد بن إبراهیم‏؛ المظاهر الالهیه فى اسرار العلوم الکمالیه؛ مقدمه و تصحیح و تعلیق: خامنه‏اى‏، سید محمد؛ ناشر: بیناد حکمت صدرا، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۸۷ ش‏.
 50. صدر المتألهین؛ محمد بن إبراهیم‏؛ رساله فى الحدوث‏؛ تصحیح و تحقیق: موسویان، سید حسین؛ ناشر: بنیاد حکمت اسلامى صدرا، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۸ ش.
 51. صلیبا، جمیل و صانعى دره بیدى، منوچهر؛ فرهنگ فلسفى؛ ناشر: انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۶۶ ش.
 52. طباطبایی، سید محمد حسین؛ بدایه الحکمه؛ تحقیق و تعلیق: زارعی سبزواری، عباس علی؛ ناشر: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ شانزدهم، قم، ۱۴۱۹ ق.
 53. طباطبایی، سید محمد حسین؛ ترجمه و شرح بدایه الحکمه؛ مترجم و شارح: شیروانی، علی؛ ناشر: مؤسسه بوستان کتاب، قم،  ١٣٨٨ ش.
 54. طباطبایی، سید محمد حسین؛ نهایه الحکمه؛ تصحیح و تعلیق: فیاضی، غلامرضا؛ ناشر: انشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ ش.
 55. طباطبایى، سید جواد؛ زوال اندیشه سیاسى در ایران؛ ناشر: انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۳ ش.
 56. علامه حلى، حسن بن یوسف؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ تصحیح و مقدمه و تحقیق و تعلیقات: حسن زاده آملى‏‏، حسن؛ ناشر: مؤسسه النشر الإسلامی‏، چاپ چهارم، قم‏، ۱۴۱۳ ق‏.
 57. غفارى، سید محمد خالد؛ فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق؛ ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 58. فروغی، محمدعلی؛ سیرحکمت در اروپا؛ تصحیح: اعلم، امیرجلال الدین؛ ناشر: نشر البرز، تهران، ۱۳۷۷ ش.
 59. فیض کاشانی، محمد محسن؛ الوافی؛ ناشر: کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۶ق.
 60. کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه؛ مترجم: مجتبوى، سید جلال‏الدین؛ ناشر: انتشارات علمى و فرهنگى و سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 61. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافى؛ محقق و مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد؛ ناشر: دار الکتب الإسلامیه‏، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.
 62. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (علیهم السلام)؛ محقق: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق‏.‌
 63. محقق سبزوارى؛ اسرار الحکم؛ مقدمه: صدوقى؛ تصحیح: فیضى، کریم؛ ناشر: مطبوعات دینى، چاپ اول، قم‏، ۱۳۸۳ ش‏.
 64. محقق سبزوارى‏؛ شرح منظومه؛ تصحیح و تعلیق: حسن زاده آملى، حسن؛ تحقیق و تقدیم: مسعود طالبى؛ ناشر: نشر ناب‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۶۹- ۱۳۷۹ش‏.
 65. محیط طباطبایی، سید محمد؛ مجله گوهر؛ شماره ۶، ۱۳۵۲ش.
 66. مصباح یزدی، محمد تقی؛ آموزش فلسفه؛ ناشر: انتشارات مؤسسه امام خمینی، چاپ سوم، قم، ۱۳۹۲ ش.
 67. مصباح یزدی، محمد تقی؛ معرفت فلسفی؛ شماره ۴، ۱۳۸۳ ش.
 68. مطهرى، مرتضی؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهری؛ ناشر: انتشارات صدرا، چاپ ششم، قم، ۱۳۸۱ ش.
 69. نگارش، حمید؛ کژراهه شیطان پرستی؛ تهیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی؛ ناشر: زمزم هدایت، چاپ چهارم، قم، ۱۳۹۰ش.
 70. وبگاه رسمی استاد علی اکبر رشاد.
 71. ویکی شیعه.ثبت نظر


2 + 1 =