دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله خواجه نصیر الدین طوسی
منوی اصلی

کتابنامه مقاله خواجه نصیر الدین طوسی

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی
 1. قرآن کریم.
 2. ‏ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ دفتر عقل و آیت عشق؛ ناشر: انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۵ ش. ‏
 3. ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام؛ ناشر: انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۷۶ ش. ‏
 4. ابن الفوطی، عبدالرزاق بن احمد؛ الحوادث الجامعه؛ به اهتمام: جواد؛ مصطفی، بی نا، بغداد، ۱۹۳۴ م.‏
 5. ابنالفوطی، عبدالرزاق بن احمد؛ تلخیصمجمعالآدابفیمعجمالالقاب؛ بهاهتمام: جواد، مصطفی؛ ناشر: ‏وزاره الثقافه و الارشاد، مطبوعات مدیریه احیاء التراث القدیم، بغداد، بی تا. ‏
 6. ‏ابن تیمیه الحرانی، أحمد بن عبد الحلیم؛ مجموعه الرسائل و المسائل؛ تحقیق: رشید رضا، محمد؛ ناشر: انتشارات التراث العربی، ‏بی تا. ‏
 7. ابن تیمیه الحرانی، أحمد بن عبد الحلیم؛ منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه و القدریه؛ ناشر: مطبعه الکبری ‏الامیریه، بی جا، ۱۳۲۱ ق. ‏
 8. ‏ابن شاکر کتبی، محمد بن شاکر؛ فوات الوفیات و الذیل علیها؛ تحقیق: دکتر عباس، احسان؛ ناشر: دارصادر، بیروت، ۱۹۷۴ م. ‏
 9. ابن عماد، عبد الحی بن احمد؛ شذرات الذهب فی اخبار من ذهب؛ تحقیق: ارناووط، محمود و ارناووط، عبد القادر؛ ناشر: دار ‏ابن کثیر، بیروت، بی تا. ‏
 10. ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر؛ اغاثه اللهفان من مصاید الشیطان؛ ناشر: دار المعرفه، بیروت، بی تا. ‏
 11. افندی، عبد الله بن عیسی بیگ؛ ریاض العلماء و حیاض الفضلاء؛ تحقیق:حسینی اشکوری، احمد؛ ناشر: انتشارات خیام، ‏قم، بی تا.‏
 12. امین‏، سید حسن؛ مستدرکات أعیان الشیعه؛ ناشر: دار التعارف للمطبوعات‏، بیروت، ۱۴۰۸ ق‏. ‏
 13. اقبال آشتیانى، عباس؛ تاریخ مغول؛ناشر: انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،تهران، ۱۳۸۴ش.
 14. آفتاب شرق (مجموعه مقالات علمی اولین کنگره خواجه نصیرالدین طوسی)؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، ۱۳۸۷ ش.
 15. بابانی بغدادی، إسماعیل بن محمد أمین؛ هدیه العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین؛ناشر: انتشارات دار إحیاء التراث العربی،بیروت، بی‌تا.‏
 16. بادکوبه ای هزاوه ای، مصطفی؛ خواجه نصرالدین طوسی؛ ناشر: شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران، تهران، ۱۳۸۹ ش.
 17. بحرانی، یوسف بن احمد؛لؤلؤالبحرین فی الاجازه‌ لقرتی العین؛ ناشر: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ‏رضوی، مشهد ۱۳۹۰ ش. ‏
 18. براون، ادوارد؛ از سعدی تا جامی؛ تاریخ ادبی ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری عصراستیلای مغول و تاتار؛ ترجمه و حواشی: ‏حکمت، علی اصغر؛بی نا، تهران، ۱۳۲۷ ش.
 19. ‏برنامه نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مجموعه آثار خواجه نصیر الدین طوسی.‏
 20. ‏بیانی، شیرین؛ دین و دولت در ایران عهد مغول؛ ناشر: نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷- ۱۳۷۵ ش. ‏
 21. ‏بیانی، شیرین؛ دین و دولت در عهد مغول؛ ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۷ ش. ‏
 22. ‏پایگاه اطلاع رسانی سایت حوزه نت. ‏
 23. پورجوادی، نصرالله و وسل، ژیوا؛ دانشمند طوس (مجموعه مقالات گردهمایی علم و فلسفه در آثار خواجه ‏نصیر)؛ ناشر: مرکز نشر ‏دانشگاهی و انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ ‏ش.
 24. پژوهش دانشگاه کمبریج؛تاریخ ایران «دوره‌های سلجوقی و مغول»؛ ترجمه: انوشه، حسن؛ ناشر: انتشارات امیر کبیر، ‏تهران، بی تا.‏
 25. تنکابنی، میرزا محمد؛ قصص العلماء (زندگی ‏دانشمندان)؛‏ تحقیق: حاج شریفی خوانسارى، محمدرضا؛ ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حضور، قم، ۱۳۸۰ ش.
 26. تنکابنی، میرزا محمد؛ قصص العلماء؛ ناشر: انتشارات اسلامیه،چاپاول، بی تا.
 27. جعفریان، رسول؛ تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی؛ ناشر: انتشارات نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸ ش. ‏
 28. ‏حسینی دشتی؛ سید مصطفی؛ معارف و معاریف؛ ناشر: انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ ش. ‏
 29. حسینى تفرشى، مصطفى؛ نقد الرجال؛ ناشر: مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۸ ق.‏
 30. حسینى جلالى، سید محمد حسین؛ فهرس التراث؛ناشر: انتشارات دلیل ما،قم، ۱۴۲۲ق.
 31. خوانساری، محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات (زندگانی مشاهیر دانشمندان اسلامی از صدر اسلام تا زمان مؤلف)؛ ‏ترجمه: ساعدی خراسانی، محمدباقر؛ ناشر: کتابفروشی اسلامیه، تهران، بی تا.
 32. خوانساری، میرزا محمد باقر؛ روضات الجنات؛ ناشر: انتشارات اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۰ ق.
 33. دهخدا، علی اکبر؛لغت نامه دهخدا؛ واژه اصیل الدین.
 34. ذهبی، ‏محمد بن احمد؛ تاریخ الاسلام؛ناشر: انتشارات دار الکتاب العربی، چاپ دوم،بیروت، ۱۴۰۹ق.
 35. راوندى‏، مرتضى؛ تاریخ اجتماعى ایران؛ناشر: انتشارات نگاه‏، چاپ دوم،تهران، ۱۳۸۲ش.
 36. رحیمیان، سعید؛ مقاله تأویل و قانون آن از دیدگاه غزالی؛ مجله جاودان خرد، سال ششم، ۱۳۸۸ ش.‏
 37. روزنامه اعتماد؛ ‏etemaad.com‏.‏
 38. ‏زیدان، جرجی؛ تاریخ آداب اللغه العربیه؛ ناشر: مطبعه الهلال، قاهره، ۱۹۳۰ م. ‏
 39. زیدان، جرجی؛ تاریخ تمدن اسلام؛ ترجمه: علی، جواهر کلام؛ ناشر: انتشارات امیرکبیر، تهران، ١٣٧٢ ش.‏
 40. سایت اندیشه قم.
 41. سایت پرتال جامع علوم انسانی.‏
 42. سایت تاجا گروپ.   ‏
 43. سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. ‏
 44. سایت راسخون.‏
 45. سایت رشد، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، شبکه ملی مدارس ایران رشد.
 46. ‏سایت کتابخانه تخصصی ‏حج.‏
 47. سایت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردی، (پرسمان دانشجویی). ‏
 48. سبحانی، جعفر؛ موسوعه طبقات الفقهاء؛ناشر: انتشارات مؤسسه امام صادق (علیه السلام)،قم، ۱۴۱۸ق.‏
 49. سید مرتضی،علی بن حسین؛ رسائل الشریف المرتضی؛ به ‏کوشش: حسینی، احمد و رجایی، مهدی؛ بی نا، قم، ۱۴۰۵ ق.
 50. ‏شاه حسینی، ناصرالدین؛ سیر فرهنگ در ایران؛ ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی، تهران، بی تا. ‏
 51. شوشتری، ‏قاضی نور الله؛ مجالس المومنین؛ ناشر: انتشاراتکتابفروشی اسلامیه، تهران،  ١٣٧٧ ش.
 52. شهرستانی، عبدالکریم؛ الملل و النحل؛ بی نا، بیروت، ۱۴۰۴ ق.‏
 53. صفدی، خلیل بن أیبک؛ الوافی بالوفیات؛ناشر: انتشارات دار إحیاء التراث، بیروت، ۱۴۲۰ق.
 54. صلواتی، عبد الله؛ مجموعه غزالی پژوهی (نقدی بر مواجهه غزالی با باطنیه و نظریه امامت معصوم)؛ ناشر: خانه کتاب، چاپ اول، ‏تهران، ۱۳۸۹ ش. ‏
 55. ضیایی، رحمت الله؛ شکست اوهام (پاسخ به شبهات وهابیت)؛ ناشر: بی نا، بی جا، ١٣٩١  ش.
 56. طوسی،خواجه نصیرالدین؛ تجریدالاعتقاد؛ بهاهتمام: حسینی جلالی، محمد جواد؛ ناشر: مکتبالاعلامالاسلامی‏، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۷ ق. ‏
 57. طوسی،خواجه نصیرالدین؛ تلخیص المحصل؛‌ ناشر: انتشارات دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۵ ق.‏
 58. طوسی، خواجه نصیرالدین؛ شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات؛ ناشر: انتشارات بلاغت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ ش.‏
 59. طوسی، محمد بن حسن؛ ‏الغیبه؛ تحقیق: تهرانی، عبادالله و ناصح، علی احمد؛ بی نا، قم، ۱۴۱۱ ق.
 60. عطاران، محمد؛ آراء مربیان بزرگ مسلمان در باره تربیت کودک (به نقل از تاریخ ‏فرهنگ ایران)؛ ناشر: انتشارات مدرسه، چاپ سوم، ‏‏۱۳۷۱‏ ش.‏
 61. غُنَیمِه،‌ عبدالرحیم؛ تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی؛ ترجمه: کسائی، نورالله؛ ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ‏چهارم، تهران، ۱۳۹۰ ش.‏
 62. فخر رازی، محمد بن عمر؛ المحصل؛ تصحیح: عبدالرئوف، طه؛ ناشر: انتشارات سعد، بیروت، ۱۹۸۴ م.
 63. فخر رازی، ‏محمد بن عمر؛ المناظرات؛ بی نا، بیروت، بی تا.‏
 64. ‏فصلنامه تخصصی شیعه شناسی.‏
 65. قمی، شیخ عباس؛تحفه الأحباب فی نوادر آثار الأصحاب؛‌ محقق: حسینی، جعفر؛ ناشر: دار الکتب الاسلامیه، تهران، ١٣۶٩  ش. ‏
 66. قمى‏، شیخ عباس؛ ‏الفواید الرضویه فى احوال علماء المذهب الجعفریه؛ ناشر: بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات ‏اسلامی قم)، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش.‏ ‏
 67. کربن، هانری؛ ابن سینا و تمثیل عرفانی؛ ترجمه: رحمتی، انشاء الله؛ ناشر: انتشارات جامی،تهران، ۱۳۸۷ ش.‏
 68. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ مصحح: غفاری، علی اکبر و آخوندى، محمد؛ ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپچهارم‏، تهران،‏۱۴۰۷ ق.
 69. گلشنی، مهدی (مدیر مسئول)؛ نشریه فرهنگ ویژه بزرگداشت خواجه نصیر؛ پژوهشگاه علوم انسانی و ‏مطالعات فرهنگی؛ تهران، سال پانزدهم، زمستان ۱۳۸۱ ش و سال شانزدهم بهار ۱۳۸۲‏ ش. ‏
 70. ‏لک علی آبادی، محمد؛ دل‌شدگان (شرح‌حال و کرامات اولیای الهی)؛ ناشر: انتشارات هنارس، قم، ایران، ۱۳۸۸ ش.
 71. مجلسى، محمد باقر؛بحار الأنوار؛محقق / مصحح: جمعى از محققان؛ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
 72. محمدی، ذکرالله؛ نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب؛ ناشر: انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی، تهران، بی ‏تا. ‏
 73. مدرس رضوی، محمد تقی؛ احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی؛ ناشر: انتشارات اساطیر، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۷۰ ش. ‏ ‏
 74. مدرسی زنجانی، محمد؛ سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی؛ ناشر: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، ‏تهران، ۱۳۶۳ ش.
 75. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، خبر گزاری حوزه.‏
 76. مروارید،یونس؛ مراغه «افرازه رود»؛ ناشر: انتشارات آرین چاپخانه، تهران،‌ ۱۳۶۰ ش.‏
 77. مستوفى قزوینى، حمد الله بن ابیبکر؛ تاریخ گزیده؛ تهران، امیر کبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۴ش.‏
 78. مفید،محمد بن محمد نعمان؛ اوائل المقالات؛ به کوشش: انصاری، ابراهیم، بی نا، قم، ۱۴۱۳ ق.
 79. موسوی خمینى، سید روح الله؛ صحیفه امام؛‏ ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،چاپ چهارم،‏ تهران‏، ۱۳۸۶ ش. ‏
 80. میر خواند، محمد بن خاوند شاه؛ تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا، مصحح: کیان فر، جمشید؛ ناشر: ‏انتشارات اساطیر، تهران، ١٣٨٠ ش. ‏
 81. میراث تصوف (مجموعه مقالات)؛ روابط صوفیان و اسماعیلیان در ایران پس از سقوط الموت و آغاز سلطنت صفوی؛ترجمه: کیوانی، مجدالدین؛ ناشر: نشرمرکز، تهران، ۱۳۸۴ ش.‏
 82. میرداماد، محمد باقر بن محمد؛ نبراس الضیاء و تسواء السواء، تصحیح: ناجی اصفهانی، حامد؛ ناشر: انتشارات میراث مکتوب، ‏تهران، ۱۳۷۴ ش. ‏
 83. نخستین، مهدی؛ تاریخ سرچشمه های اسلامی آموزش و پرورش غرب؛ ترجمه: ظهیری، عبدالله؛ ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات ‏آستان قدس رضوی، مشهد، ‏‎‎‏۱۳۶۷ش.‏‎‎
 84. نرم افزار نور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏
 85. نعمه، شیخ عبدالله؛ فلاسفه الشیعه؛ ترجمه: غضبان، جعفر؛ ‏ناشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ ش. ‏
 86. نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب، ص ۲۸۹٫‏
 87. وب سایت متعلق به «آثار و اندیشه های حکیم دینانی». ‏
 88. وفایی، عبدالوحید؛ خواجه نصیریاور وحی و عقــل (دیدار با ابرار شماره ۲۹)؛ ناشر: چاپ و نشر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، بی جا، ‏‏۱۳۷۲ ش.‏
 89. وکیلیان، منوچهر؛ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران؛ ناشر: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۹۰ ش.‏
 90. ولایتی، علی اکبر؛ پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران؛ ناشر: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ سوم، ‏‏۱۳۸۸ ش.‏
 91. هفته نامه پگاه حوزه.‏
 92. یغمایی، اقبال؛ خداوند دانش و سیاست خواجه نصیـرالدین طوسی؛ ناشر: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و ‏هنر، تهران، ‏‏۱۳۵۵ ش.‏
 93. یوسفی راد، مرتضی؛ اندیشه سیاسی خواجه نصیر طوسی؛ ناشر: بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ ‏ش.ثبت نظر


+ 5 = 11