دایره المعارف اسلام پدیا » اساتید خواجه نصیر الدین طوسی‏
منوی اصلی

اساتید خواجه نصیر الدین طوسی‏

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی

مرحوم خواجه نصیر الدین از محضر اساتید متعددیبهره برده است که اسامی عده ای از آنها عبارت است از:

  1. پدرخواجه نصیر؛ فخر الدین محمد بن حسن که او خود، شاگرد فضل اللّه راوندى، و راوندی شاگرد سید مرتضى علم الهدى، بوده است. وی مقدمات، صرف، نحو، قرآن، علم فقه و اصول و حدیث را در محضر پدر آموخت.
  2. نور الدین على بن ابى منصور محمد الشیعى؛ دائى خواجه نصیر. او مقدمات منطق و حکمت و روایت را نزد دایی خود آموخت. خواجه از طرف او اجازه روایت نیز داشت.
  3. برهان الدین محمد بن محمد بن على همدانى قزوینى.خواجه نزد او علم حدیث یاد گرفت و از جانب وی اجازه روایت داشت.
  4. نصیر الدین أبو طالب عبد اللّه بن حمزه بن عبد اللّه؛ این شخص با سه واسطه از شیخ طوسى روایت مىکند. خواجه نزد او نیز علم حدیث آموخت.
  5. شیخ معین الدین مصرى ابو الحسن سالم بن بدران بن على مازنى.خواجه نزد او علم حدیث آموخت، ضمن اینکه وی از مشایخ روایى خواجه است.
  6. شیخ ابو السعادات اسعد بن عبد القاهر بن اسعد اصفهانى. خواجه نزد او نیز علم حدیث فرا گرفت.
  7. ابراهیم بن على بن محمد سلمى قطب الدین مصرى. خواجه نزد او علم طب و حکمت و مخصوصا قانون بوعلى را آموخت.
  8. فرید الدین داماد نیشابورى. او به چهار واسطه شاگرد ابن سینا است.وی شاگرد سیدصدرالدین‌ سرخسی‌ و او شاگرد افضل‌الدین‌و او شاگرد ابوالعباس‌ لوگری‌ و اوشاگرد بهمنیار و او شاگرد ابوعلی‌ سینا است.خواجه نزد او علم حکمت و مخصوصا کتاب اشارات فرا گرفت.
  9. کمال الدین بن یونس موصلى. خواجه کتاب «غنیه النزوع» تألیف«ابن زهره» در فقه را نزد او خواند و در سال ۶۱۹ قمری از او اجازه روایت گرفت. این اجازه در پشت همان کتابى که خواجه نزد او مىخوانده باقى مانده است. کمال الدین همچنین استاد ریاضى و موسیقى نیز بوده و شاید خواجه در این زمینه هم از او استفاده کرده باشد.
  10. بعضى گفته‏اند: خواجه نزد ابن میثم بحرانى؛ شارح نهج البلاغه، فقه مىخوانده و ابن میثم نزد او حکمت مىخوانده است.[۱]

[۱].برگرفته از نرم افزار نور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی‏.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + = 16