دایره المعارف اسلام پدیا » آثار و اقدامات تاریخی خواجه نصیر الدین طوسی
منوی اصلی

آثار و اقدامات تاریخی خواجه نصیر الدین طوسی

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی

یکی از اموری را که انسان های آگاه به زمان و مکان و بندگان فرهیختهخدا،در هر زمانی وظیفه خود می دانند، این است که رسالت خود را برای حفاظت و نگهبانی از اعتقادات دینی ایفا کنند.خواجه طوسیاز جملهفرهیختگانی است که با شناختخود از زمانه، موقعیت را درک کرد و با شناخت و درک موقعیت و زمان حساس خویش، اقدامات تاریخی را صورت داد وخدمات بسیاری به اسلام، تشیع و ایران نمود. مهمترین اقدام سیاسی اجتماعی مرحوم خواجه نصیر؛رفتن‌ به‌ دربار هلاکو خان‌ و مهار جنگ‌ و خونریزی و تحت فرمان گرفتن فرمانروای مغول و در نهایت برگرداندن‌ آرامش‌به کشور و ایجاد امنیت برای مسلمانان، خصوصا شیعیان است. از اقدامات علمی محقق طوسی؛ احترام‌ و تکریم‌ علماء و دانشمندان و نجات جان بسیاری از ایشان و تأمین‌ هزینه‌ زندگیآنها از طریق‌ موقوفات‌ بود.[۱]همچنین تأسیس‌ رصدخانه‌ مراغه[۲]‌ و یا به‌ تعبیری دانشگاه‌ مراغه‌، دعوت‌ دانشمندان‌ و صاحبنظران‌ از دیگر مناطق و شهرها به‌ مراغه‌، ساخت‌ اولین‌ کوی دانشمندان‌ وابسته‌ بهرصدخانه‌ مراغه،[۳]جمعآوری و خریداری کتب‌ و تأسیس‌ کتابخانه در کنار رصد خانه از اقدامات بسیار چشمگیر و مهم خواجه طوسی است.‌[۴]

[۱]. بیانی، شیرین، دین و دولت در عهد مغول، ج ۲، ص ۳۵۳٫

[۲]. این رصد خانه به گونه ای ساخته شده بود که هر روز هنگام طلوع آفتاب، نور خورشید از قبه بالایی بر سطح عتبه(آستانه درب رصد خانه) می افتاد و درج دقایق حرکت نور و کیفیت ارتفاع در فصول سال و مقادیر ساعات معین می شد. شکل کره زمین، منازل ماه، مراتب بروج دوازده گانه و… در آن ساخته و پرداخته شده بود.

[۳]. دین و دولت در عهد مغول، ج ۲، ص ۴۰۵٫

[۴]. همان، ج ۲، ص ۳۵۳؛ برخی از مطالب این مقاله برگرفته از هفته نامه پگاه حوزه، شماره ۲۴۶٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + = 12