دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله شیخ صدوق
منوی اصلی

کتابنامه مقاله شیخ صدوق

تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۳ در باب: شیخ صدوق
 1. قرآن کریم.
 2. ‏بحرالعلوم طباطبائی، سیدمهدی؛ رجال السید بحرالعلوم (المعروف بالفوائد الرجالیه)؛ بحرالعلوم‌، محمد صادق‌ و بحرالعلوم‌، حسین؛ ناشر: منشورات مکتبه الصادق، ‏تهران، ۱۳۶۳ ش.
 3. ابن ‏طاووس، على بن موسى؛ الیقین؛ محقق / مصحح: انصارى زنجانى خوئینى، اسماعیل؛ ناشر: دار الکتاب، چاپ اول، قم، ایران، ‏‏۱۴۱۳ ق.‏
 4. ابن طاووس، على بن موسى؛ فرج‌ المهموم‌ فی تاریخ علماء النجوم؛ ناشر: دار الذخائر، چاپ اول‏، قم‌، ۱۳۶۸ ش‌.
 5. آقا بزرگ تهرانى‏، محمد محسن؛ الذریعه إلى تصانیف الشیعه؛ ناشر: اسماعیلیان قم و کتابخانه اسلامیه تهران، ۱۴۰۸ ق.
 6. پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) گروه فناوری اطلاعات.‏
 7. حموى‏، یاقوت؛ ‏معجم البلدان؛ ناشر: دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م.
 8. دانشنامه جهان اسلام؛ بنیاد دائره المعارف اسلامی.
 9. دبیرخانه بزرگداشت شیخ صدوق؛ ویژه نامه بزرگداشت شیخ صدوق؛ ناشر: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری، ‏‏۱۳۸۰ ش / ۱۴۲۲ ق.‏
 10. ‏سایت تبیان نت.
 11. سایت راسخون.‏
 12. سایت شیعه شناسی.‏
 13. شوشتری‌، قاضی‌ نورالله؛ مجالس‌ المؤمنین؛ ناشر: انتشارات اسلامیه، تهران‌، ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م‌. ‏
 14. ابن شهرآشوب مازندرانى‏، محمد بن على؛ معالم العلماء؛ ناشر: منشورات المطبعه الحیدریه، نجف اشرف، ۱۳۸۰ ق‌.‏
 15. صدوق، محمد بن علی، معانی الأخبار، ترجمه: محمدى شاهرودی، عبد العلى، ناشر: انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، ‏تهران، ۱۳۷۷ ش.‏
 16. صدوق‏، محمد بن علی؛ التوحید؛ ناشر: انتشارات جامعه مدرسین‏، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ ق‏.‏
 17. صدوق‏، محمد بن علی؛ امالی؛ ناشر: انتشارات اعلمى، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۰۰ ق.‏
 18. صدوق‏، محمد بن علی؛ علل‌ الشرائع؛ ناشر: انتشارات داورى، چاپ اول، قم، بی تا.
 19. صدوق‏، محمد بن علی؛ عیون اخبار الرضا؛ محقق / مصحح: لاجوردى، مهدى؛ ناشر: نشر جهان‏، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ ق.‏
 20. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ ناشر: اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵ ق.
 21. صدوق‏، محمد بن علی؛ معانی الاخبار؛ ناشر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ ق.
 22. صدوق، محمد بن على‏؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ ناشر: دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم‏، قم، ۱۴۰۶ ق.‏
 23. صدوق، محمد بن على؛ من لا یحضره الفقیه؛ ترجمه: غفارى، على اکبر و صدر بلاغى، محمد جواد؛ ناشر: ‏نشر صدوق، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ ش.‏
 24. طوسی، محمد بن حسن؛ الفهرست؛ ناشر: المکتبه المرتضویه، نجف اشرف، بی تا.‏
 25. طوسى، محمد بن حسن؛ الغیبه للحجه؛ ناشر: دار المعارف اسلامى، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ ق‏.‏
 26. طوسى‏، محمد بن حسن؛ الفهرست؛ ناشر: المکتبه المرتضویه، نجف، بی تا.
 27. فرهنگ فارسی معین.
 28. قمى، شیخ عباس؛ الفواید الرضویه فى احوال علماء المذهب الجعفریه؛ ناشر: انتشارات بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی، ‏چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش.‏
 29. کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ خطی.‏
 30. کتابخانه مرکزی‌ و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛ خطی‌.
 31. مامقانی، عبد الله؛ تنقیح المقال فی علم الرجال؛ محقق: مامقانی، محی الدین و مامقانی، محمدرضا؛ ناشر: مؤسسه آل ‏البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، قم، ۱۴۲۳ ق.
 32. محمدی شاهرودی، عبدالعلی؛ ش‍ی‍خ ص‍دوق‌ پاس‍دار ح‍ری‍م ولای‍ت‌؛ ناشر: انتشارات نصایح، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ ش.‏‏
 33. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛ جامع الاحادیث ۳٫۵ (لوح فشرده)؛ بخش کتابشناسی (کتاب «معانى الاخبار» شیخ صدوق؛ ترجمه: عبدالعلى محمدى شاهرودى‏).‏
 34. موسوی خرسان، حسن؛ حیاه الشیخ الصدوق؛ ترجمه و تعلیق: میرزا محمد، علیرضا؛ ناشر: نشر اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷ ش‌.‏
 35. نجاشی، احمد بن على؛ رجال؛ ناشر: انتشارات جامعه مدرسین، قم‌، ۱۴۰۷ ق.‏ثبت نظر


3 + = 8