دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله شیخ مفید
منوی اصلی

کتابنامه مقاله شیخ مفید

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ مفید
 1. قرآن کریم.
 2. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله؛ شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید؛ محقق / مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل‏؛ ‏ناشر: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ ق‏.
 3. ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی؛ المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک؛ تحقیق: عبد القادر عطا، محمد و عطا، مصطفی عبد القادر؛ ناشر: دار الکتب العلمیه، بیروت، بی تا.‏
 4. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی؛ لسان المیزان؛ ناشر: موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۹۸۶ م / ۱۴۰۶ ق.
 5. ابن شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على؛ معالم العلماء؛ ناشر: منشورات المطبعه الحیدریه، نجف اشرف‏، ۱۳۸۰ ق.‏
 6. ابن ندیم، محمد بن اسحاق؛ الفهرست (ابن ندیم)؛ ترجمه: تجدد، محمد رضا؛ ناشر: چاپخانه بانک بازرگانی ایران، تهران،  ١٣۴۶ ‏ش.  ‏
 7. ‏امین، سید محسن؛ حیاه الشیخ المفید (سلسله مؤلفات الشیخ المفید)؛ تحقیق: طباطبایی، عبدالعزیز و جعفری، محمد رضا؛ ناشر: ‏انتشارات دارالمفید، بیروت، ۱۴۱۴ ق‎.‎
 8. بحرالعلوم طباطبائی، سیدمهدی؛ رجال السید بحرالعلوم (المعروف بالفوائد الرجالیه)؛ ناشر: منشورات مکتبه الصادق، ‏تهران، ۱۳۶۳ ش.‏
 9. پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ‌الله سید علی خامنه‌ ای (مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی)‏.
 10. ‏حلّى‏، حسن بن یوسف؛ رجال العلامه الحلی‏ (خلاصه الاقوال)؛ ناشر: دار الذخائر، قم‏، ۱۴۱۱ ق. ‏
 11. ‏خطیب بغدادى، احمد بن علی؛ تاریخ بغداد؛ ناشر: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۷ ق.‏
 12. خویى‏، سید ابوالقاسم؛ ‏معجم رجال الحدیث؛ ‏ناشر: مرکز نشر آثار شیعه، قم‏، ۱۴۱۰ ق / ۱۳۶۹ ش.‏
 13. دوانی، علی؛ مفاخر اسلام؛ ناشر: انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴ ش. ‏
 14. ‏دوانی، علی؛ هزاره شیخ طوسی؛ ناشر: انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ ش.  ‏
 15. ‏دوانى، على؛ مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید؛ ناشر: کنگره شیخ مفید، قم، ۱۳۷۲ ش. ‏
 16. سایت تبیان نت.
 17. شبیری، سید محمّدجواد؛ مقالات فارسی؛ ناشر: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید قم، بی تا.‏
 18. شریف الرضى، محمد بن حسین؛ خصائص الأئمه علیهم السلام (خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام)؛ محقق / مصحح: امینى، محمد ‏هادى‏؛ ناشر: انتشارات آستان قدس رضوى‏، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۶ ق.‏
 19. ‏صدوق، محمد بن على؛ امالی؛ ناشر: انتشارات اعلمى، چاپ پنجم، بیروت، ‏‏۱۴۰۰ ق / ۱۳۶۲ ش.  ‏
 20. ‏طبرسى، احمد بن على؛‏ الإحتجاج على أهل اللجاج؛ محقق / مصحح: خرسان، محمد باقر؛ ناشر: نشر مرتضى‏، چاپ اول، ‏مشهد، ۱۴۰۳ ق. ‏
 21. طبرى آملى، محمد بن أبی القاسم؛ بشاره المصطفى لشیعه المرتضى؛ ناشر: المکتبه الحیدریه، چاپ دوم، نجف، ‏‏۱۳۸۳ ق‏. ‏
 22. طوسى، محمد بن الحسن؛ تهذیب الأحکام؛ محقق / مصحح: خرسان الموسوى،‏ حسن؛ ناشر: دار الکتب الإسلامیه‏، چاپ ‏چهارم‏، تهران‏، ۱۴۰۷ ق‏. ‏
 23. طوسى‏، محمد بن حسن؛ الفهرست (مقدمه)؛ ناشر: کتابخانه محقق طباطبائى‏، چاپ اول، قم، ۱۴۲۰ ق. ‏
 24. عسقلانی، ابن حجر؛ لسان المیزان؛ ناشر: موسسه الاعلمى، بیروت، ۱۳۹۰ ق.
 25. قلقشندى، احمد بن عبدالله؛ نهایه الاَرَب فی معرفه أنساب العرب؛ ناشر: مطبعه نجاح، بغداد، ۱۳۷۸ ق.  ‏
 26. لقمانى، احمد؛ دیدار با ابرار (شیخ مفید)؛ ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی (مرکز چاپ و نشر)، تهران، ۱۳۷۴ ش. ‏
 27. ماهنامه شاهد؛ شماره ۳۰۷، آذرماه، ۱۳۷۹ ش.‏‏
 28. ‏مجله نور علم؛ دوره سوم، شماره ۱۰٫ ‏
 29. مرکز تحقیقات کامپیوتری نور‏.
 30. ‏مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد؛ ترجمه: رسولی محلاتی، سید هاشم؛ ناشر: ‏انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، بی تا. ‏
 31. مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان؛ أوائل المقالات؛ ناشر: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.‏ ‏
 32. مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ امالی؛ محقق / مصحح: استاد ولى، حسین و غفارى، على اکبر؛ ناشر: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ‏‏۱۴۱۳ ق‏.‏ ‏
 33. ‏نجاشی، احمد بن على؛ رجال النجاشى‏؛ ناشر: انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۷ ق.‏ ‏
 34. ‏نساجى زواره، اسماعیل؛ شیخ مفید سند افتخار مکتب تشیع؛‏ ماهنامه درسهایى از مکتب اسلام؛ شماره ۵۰۲٫ثبت نظر


+ 5 = 11