دایره المعارف اسلام پدیا » نسب و خاندان شیخ مفید
منوی اصلی

نسب و خاندان شیخ مفید

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ مفید

ابوالحسین نجاشی رجالی بزرگ و شاگرد مفید، نسب وی را چنین آورده است: محمّد بن محمّد بن النُعْمان بن عبدالسلام بن جابر بن النعمان بن سعید بن جُبَیر بن وهیب بن هلال بن اَوْس بن سعید بن سنان بن عبدالدار بن الریان بن قُطْر بن زیاد بن الحارث بن مالک بن ربیعه بن کَعْب بن الحارث بن کعب… بن یعْرُب بن قَحْطان.[۱]

بدین سان وی از اعراب اصیل قَحْطانی و از طائفه حارث بن مالک و نیز از قبیله حارث بن کَعْب بوده و به همین جهت لقب حارثی یافته است.[۲] به احتمال زیاد، علّت این امر، انتساب به قبیله حارث بن کعب می‌باشد. قَلْقَشَنْدی مؤلف نهایه الاَرَب، در ضمن برشمردن قبیله ‌هائی که بنوالحارث خوانده می‌شوند، از قبیله حارث بن کعب نام می‌برد، ولی سخنی از حارث بن مالک به میان نمی ‌آورد.[۳]

این دانشمند نسب شناس، قبیله بنوزیاد را که فرزند حارث بن مالک می‌باشد، نسلی از قبیله حارث بن کعب معرفی می‌کند.[۴]

از مطالب فوق دریافت می شود که نام پدر او محمد است. اما در مورد نام مادر وی باید گفت: پس از فحص و جست وجو چیزی در این باره یافت نشد.[۱]. نجاشی، احمد بن على، رجال النجاشى‏، ص ۳۹۹، رقم ۱۰۶۷٫‏

[۲]. مفید، محمد بن محمد، امالی، محقق / مصحح: استاد ولى، حسین و غفارى، على اکبر، ص ۱؛ طبرى آملى، محمد بن أبی القاسم‏، بشاره المصطفى لشیعه المرتضى، ج ۲، ص ۱۴٫

[۳]. قلقشندى، احمد بن عبدالله، نهایه الاَرَب فی معرفه أنساب العرب، رقم ۸۷٫

[۴]. همان، رقم ۹۷۶٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + = 12