دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله بنی عباس
منوی اصلی

کتابنامه مقاله بنی عباس

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: خاندان بنی عباس
 1. ‏ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ محقق / مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل‏؛ ‏ناشر: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۴ ق‏. ‏
 2. ‏ثقفى کوفى، ابراهیم بن محمد؛ تحقیق: حسینى ارموى، جلال الدین؛ ناشر: انجمن آثار ملى، تهران، ۱۳۵۳ ش. ‏
 3. ‏ابن اثیر جزرى، عز الدین؛ أسد الغابه فى معرفه الصحابه؛ ناشر: دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۹ م.  ‏
 4. ابن اثیر، على بن ابى الکرم؛ الکامل فی التاریخ؛ ناشر: دار صادر – دار بیروت، بیروت، ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م.‏
 5. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد؛ تاریخ ابن خلدون‏؛ تحقیق: خلیل شحاده؛ ناشر: دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ ‏م.‏
 6. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد؛ العبر (تاریخ ابن خلدون)؛ ترجمه: آیتى، عبد المحمد؛ ناشر: مؤسسه مطالعات و ‏تحقیقات فرهنگى، چاپ اول، ۱۳۶۳ش. ‏
 7. ابن خلکان، احمد بن محمد؛ وفیات الاعیان و أنباء أبناء الزمان؛ محقق: عباس، احسان؛ ناشر: منشورات الشریف الرضی، قم، ‏‏ ١٣۶۴  ش. ‏
 8. ابن طقطقی، محمد بن علی؛ تاریخ فخری در آداب ملک داری و دولت‌های اسلامی؛ ترجمه: میر گلپایگانی، محمد؛ ناشر: علمی ‏و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۷ ش. ‏
 9. ابن عبد البر، عمر یوسف بن عبدالله؛ الاستیعاب فی معرفه الأصحاب؛ تحقیق: البجاوی؛ ناشر: دارالجیل، بیروت،  ۱۹۹۲ م.‏ ‏‏
 10. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایه و النهایه؛ ناشر: دار الفکر، بیروت، بى تا.‏
 11. ابن هشام،  عبد الملک؛ السیره ‏النبویه؛ تحقیق: السقا، مصطفى، و الأبیارى، ابراهیم، و شلبى، عبد الحفیظ؛ ناشر: دار المعرفه، بیروت، بى تا.‏
 12. ابو الفرج اصفهانى، على بن الحسین؛ مقاتل الطالبیین؛ تحقیق: صقر، سید احمد؛ ناشر: دار المعرفه، بیروت، بى تا.
 13. اقبال، عباس؛ تاریخ ایران بعد از اسلام؛ انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ‌۱۳۸۵ ش.‏
 14. امین، ‌احمد؛ ض‍ح‍ی‌ الاس‍لام‌‌؛ ترجمه: خلیلی، عباس؛ ‌انتشارات حزب جمهوری اسلامی ایران، تهران،  ۱۳۵۹ ش. ‏
 15. البلاذرى، أحمد بن یحیى؛ جمل من انساب الأشراف؛ تحقیق: زکار، سهیل و زرکلى، ریاض؛ ؛ ناشر: دار الفکر، چاپ اول، ‏بیروت، ۱۴۱۷ ق/ ۱۹۹۶ م.‏
 16. بیات، عزیز الله؛ تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه؛ ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۰ ش. ‏
 17. پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام).‏
 18. جعفریان، رسول؛ از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی؛ ناشر: موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر، تهران، بی تا. ‏
 19. حسنى‏، ابن عنبه؛ عمده الطالب فی أنساب آل أبی طالب؛ ناشر: انصاریان‏، قم‏، ۱۴۱۷ ق‏.‏
 20. خضری، احمد رضا؛ تاریخ خلافت عباسی؛ ناشر: سمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۳ ش.‏
 21. دمشقی، ابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظیم؛ ناشر: دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ ق.
 22. دینورى، احمد بن داود؛ اخبار الطوال؛ ترجمه: دامغانى، محمود مهدوى؛ ناشر: نشر نى، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ ش.‏
 23. ذهبی، محمد بن أحمد؛ سیر أعلام النبلاء؛ محقق: مجموعه من المحققین بإشراف الشیخ الأرناؤوط ، شعیب؛ ناشر: مؤسسه ‏الرساله، چاپ سوم، ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م. ‏
 24. زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ ایران بعد از اسلام؛ ناشر: امیر کبیر، تهران، بی تا.‏
 25. زمخشری، محمود؛ الکشاف؛ ناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷  ق.‏
 26. سیوطی، جلال الدین؛ تاریخ خلفا؛ تحقیق: عبدالحمید، محمد محی الدین؛ انتشارات شریف الرضی، قم، ۱۴۱۱ ق / ۱۳۷۰ ش.‏
 27. طبرى، محمد بن جریر؛ تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ طبری)؛ ترجمه: پاینده، ابو القاسم؛ ناشر: اساطیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ ش.‏
 28. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ طبری)؛ تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل؛ ناشر: دار التراث، چاپ دوم، ‏بیروت، ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م.‏
 29. ‏علامه ‏طباطبایى، سید محمد حسین؛‏ شیعه در اسلام؛ ناشر: دفتر نشر اسلامى‏، چاپ سیزدهم، قم‏، ۱۳۷۸ ش‏.
 30. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ ناشر: موسسه الوفاء، بیروت،  ۱۴۰۴ ق.‏
 31. مسعودی، على بن الحسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ تحقیق: اسعد داغر؛ ناشر: دار الهجره، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۹ ق.‏
 32. ‏مسعودی، على بن حسین؛ التنبیه و الإشراف؛ ترجمه‏: پاینده،‏ ابو القاسم؛ ناشر: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ دوم، ‏تهران، ۱۳۶۵ ش.  ‏
 33. مفید، محمد بن محمد؛ امالی؛ محقق / مصحح: استاد ولى، حسین و غفارى، على اکبر؛ ناشر: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ‏‏۱۴۱۳ ق.‏
 34. یاقوت بن عبد الله، حموى؛ معجم البلدان؛ ناشر: دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م.
 35. یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب؛ تاریخ یعقوبى؛ ناشر: دار صادر، بیروت ، بى تا.‏
 36. یعقوبى،احمد بن ابى یعقوب؛ تاریخ یعقوبى؛ ترجمه: آیتى، محمد ابراهیم؛ ناشر: انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ‏ششم، تهران، ۱۳۷۱ ش.ثبت نظر


+ 9 = 11