دایره المعارف اسلام پدیا » خلفای بنی عباس
منوی اصلی

خلفای بنی عباس

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: خاندان بنی عباس

در مجموع، ۳۷ نفر از بنی عباس به حکومت رسیدند که اسامی و تاریخ آغاز و پایان خلافت آنها به ترتیب عبارت است از:

۱٫ ابوالعباس سفاح (۱۳۲ – ۱۳۶ ق).

۲٫ ابوجعفر منصور دوانقی (۱۳۶ –  ۱۵۸ ق).

۳٫ مهدی عباسی (۱۵۸ –  ۱۶۹ ق).

۴٫ هادی عباسی (۱۶۹ – ۱۷۰ ق).

۵٫ هارون الرشید (۱۷۰ –  ۱۹۳ ق).

۶٫ امین عباسی (۱۹۳ –  ۱۹۶ ق).

۷٫ مأمون عباسی (۱۹۶ –  ۲۱۸ ق).

۸٫ معتصم عباسی (۲۱۸ –  ۲۲۷ ق).

۹٫ واثق عباسی (۲۲۷ –  ۲۳۲ ق).

۱۰٫ متوکل عباسی (۲۳۲ –  ۲۴۷ ق).

۱۱٫ منتصر عباسی (۲۴۷ –  ۲۴۸ ق).

۱۲٫ مستعین عباسی (۲۴۸ – ۲۵۲ ق).

۱۳٫ معتز عباسی (۲۵۲ –  ۲۵۵ ق).

۱۴٫ مهتدى عباسى (۲۵۵ – ۲۵۶ ق).

۱۵٫ معتمد عباسى (۲۵۶ –  ۲۷۹ ق).

۱۶٫ معتضد عباسى (۲۷۹ –  ۲۸۹ ق).

۱۷٫ مکتفى عباسى (۲۸۹ –  ۲۹۵ ق).

۱۸٫ مقتدر عباسى (۲۹۵ – ۳۲۰ ق).

۱۹٫ قاهر عباسى (۳۲۰ – ۳۲۲ ق).

۲۰٫ راضى عباسى (۳۲۲ –  ۳۲۹ ق).

۲۱٫ متقى عباسى (۳۲۹ –  ۳۳۳ ق).

۲۲٫ مستکفی (۳۳۳ – ۳۳۴ ق).

۲۳٫ مطیع عباسى (۳۳۴ – ۳۶۳ ق).

۲۴٫ طایع عباسى (۳۶۳ – ۳۸۱ ق).

۲۵٫ قادر عباسى (۳۸۱ – ۴۲۲ ق).

۲۶٫ قائم عباسى (۴۲۲ – ۴۶۷ ق).

۲۷٫ مقتدی عباسى (۴۶۷ – ۴۸۷ ق).

۲۸٫ مستظهر عباسى (۴۸۷ – ۵۱۲ ق).

۲۹٫ مسترشد عباسى (۵۱۲ – ۵۲۹ ق).

۳۰٫ راشد عباسى (۵۲۹ – ۵۳۰ ق).

۳۱٫ مقتضی عباسى (۵۳۰ – ۵۵۵ ق).

۳۲٫ مستنجد عباسى (۵۵۵ – ۵۶۶ ق).

 ۳۳٫ مستطیء عباسى (۵۶۶ – ۵۷۵ ق).

۳۴٫ ناصر عباسى (۵۷۵ – ۶۲۲ ق).

۳۵٫ ظاهر عباسى (۶۲۲- ۶۲۳ ق).

۳۶٫ مستنصر عباسى (۶۲۳ – ۶۴۰ ق).

۳۷٫ مستعصم عباسى (۶۴۰ – ۶۵۶ ق).[۱]

 [۱]. برگرفته از سایت حوزه نت .
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


9 + = 14