دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه انجمن حجتیه
منوی اصلی

کتابنامه انجمن حجتیه

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ در باب: انجمن حجتیه
  1. باقی، عماد الدین؛ شناخت حزب قاعدین زمان؛ ناشر: دانش اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ ش.
  2. بهشتی، سید محمد حسین؛ دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن؛ ناشر: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، تهران، ۱۳۹۰ ش.
  3. ذوالفقاری، ابراهیم؛ قصه هویدا؛ ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش ‌های سیاسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش
  4. روحانی، سید حمید؛ بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی؛ ناشر: احرار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ ش.
  5. روزنامه اعتماد؛ ص ۳، ۶ آبان، ۱۳۸۱ش.
  6. سایت اندیشه قم.
  7. علیا نسب، سید ضیاء الدین و علوی نیکو، سلمان؛ مجله آینه پژوهش؛ شماره ۱۱۰ و ۱۱۱، مقاله جریان شناسی انجمن حجتیه، خرداد و شهریور ۱۳۸۷  ش.
  8. مجله پگاه؛ ش ۷۱، ۴ آبان، ۱۳۸۱ ش.ثبت نظر


+ 8 = 9