دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مدخل واقعه حره
منوی اصلی

کتابنامه مدخل واقعه حره

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ در باب: واقعه حره
 1. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ارشاد، مترجم: رسولى محلاتى، سید هاشم، ناشر: اسلامیه، چاپ دوم، تهران.
 2. ابن اثیر جزری، ابو الحسن عزالدین، الکامل فی التاریخ، ناشر: دارالصادر، بیروت، ۱۳۸۵ ش.
 3. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ناشر: دار الصادر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
 4. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ترجمه، توکل، محمد، نشر نقره، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۷ ش.
 5. مسعودی، ابو الحسن على، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، ناشر: دار الهجره، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۹ق.
 6. طبرى‏، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری‏ (تاریخ الأمم و الملوک)، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ناشر: دار التراث، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ ق /۱۹۶۷ م.‏
 7. خلیفه بن خیاط، أبو عمرو، تاریخ خلیفه، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ ق.
 8. اندلسی، ابن حزم، جمهره أنساب العرب،‏ ناشر: دار الکتب العلمیه، بیروت،‏ ۱۴۱۸ ق‏.
 9. پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، ناشر: مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (علیه السلام)، قم، ۱۳۷۲ ق.
 10. دینوری، ابن قتیبه، الإمامه و السیاسه (تاریخ الخلفاء)، تحقیق: شیری، علی، ناشر: دارالأضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ ق.
  1. قمی، عباس، تتمه المنتهی (وقایع ایام خلفا)، تصحیح / ترجمه: انصاری، غلامحسین، ناشر: چاپ و نشر بین الملل، چاپ اول، بی جا، ۱۳۸۹ ش.
 11. امین عاملی، سید محسن، أعیان الشیعه، ناشر: دار التعارف، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
 12. ابن اثیر، مجد الدین، النهایه فی غریب الأثر، ناشر: المکتبه العلمیه، بیروت، ۱۳۹۹ ق.
 13. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، محقق / مصحح: حسینى اشکورى، احمد، نشر مرتضوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 14. امین عاملی، سید محسن، سیره معصومان، مترجم: حجتى کرمانى، علی (م ۱۳۷۷ ق)، نشر سروش‏، تهران، ۱۳۷۶ ش‏.
 15. صدوق، محمد بن علی بن حسین، خصال، ترجمه: کمره ای، محمد باقر، ناشر: کتابچی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش.
 16. قمی، عباس، منتهی الامال، ناشر: دهکده، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ ش.
 17. عمید، حسن، فرهنگ لغت عمید، ناشر: میلاد نور، چاپ اول، بی جا، ۱۳۸۹ ش.
 18. سایت حوزه نت.
 19. سایت تبیان.ثبت نظر


5 + = 12