دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه واقعه فخ
منوی اصلی

کتابنامه واقعه فخ

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۲ در باب: جغرافیای فخ
  1. ابن اثیر، عز الدین أبو الحسن، الکامل فی التاریخ، ناشر: دار صادر – دار بیروت، بیروت، ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ م.
  2. ‏‏ابو الفرج اصفهانى، على بن الحسین، مقاتل الطالبیین‏، تحقیق: صقر، سید احمد‏، ناشر: دار المعرفه، ‏بیروت، بى تا. ‏
  3. ‏بحرانى (آل عصفور)، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره‌، محقق و مصحح: ‏ایروانى، محمد تقى و ‏مقرم‌، سید عبد ‏الرزاق، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین ‏حوزه علمیه قم‌، چاپ اول، قم، ایران،‌ ۱۴۰۵ ه‍ ‏ق‌.
  4. ‏طبرى‏، محمد بن جریر، تاریخ طبری‏ (تاریخ الأمم و الملوک)، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ‏ناشر: دار التراث، ‏بیروت، چاپ ‏دوم، ۱۳۸۷ ق /۱۹۶۷ م.‏
  5. ‏عاملى ‏‏(شهید ثانى)، زین الدین بن على‌، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ناشر: ‏کتابفروشى داورى‌، چاپ اول، ‏قم، ایران، ‏‏۱۴۱۰ ه‍ ق.‌‏
  6. قزوینی، زکریا بن محمد و دیگران، آثار البلاد و اخبار العباد، ، ناشر: امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ ش.‏
  7. کردی، عبیدالله محمدامین،  مکه و مدینه تصویرى از توسعه و نوسازى، ترجمه: صابری، حسین، ناشر: موسسه تحقیقات و نشر ‏معارف اهل البیت (علیهم السلام)، بی جا، بی تا.‏
  8. یعقوبی، احمد بن واضح، تاریخ یعقوبی، ناشر: دار صادر، بیروت، بى تا. ‏ثبت نظر


+ 3 = 6