دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مفهوم شناسی فخ
منوی اصلی

کتابنامه مفهوم شناسی فخ

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۲ در باب: فخ
  1. ‏ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ناشر: دار صادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ ق.‏
  2. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ناشر: انتشارات هجرت، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ق.‏
  3. ‏طبرى‏، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری‏ (تاریخ الأمم و الملوک)، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ناشر: دار التراث، ‏ ‏چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ ق /۱۹۶۷ م.‏
  4. طوسى، محمد بن الحسن، ‏تهذیب ‏الاحکام، محقق و مصحح: خرسان موسوی، حسن، ناشر: دار الکتب الإسلامیه‏، چاپ ‏چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.
  5. قائدان، اصغر، تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ ش.‏
  6. کلینى، محمد بن ‏یعقوب، کافی، ناشر: دار ‏الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.‏
  7. ‏لغت نامه دهخدا؛ واژه فخ.ثبت نظر


+ 7 = 13