دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مدخل کربلا
منوی اصلی

کتابنامه مدخل کربلا

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۲ در باب: کربلا
 1. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، دار الشهداء للنشر، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.
 2. ابن اثیر جزری، أبوالحسن عزالدین، الکامل فی التاریخ، دارالصادر، بیروت، ۱۳۸۵ ش.
 3. ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، دار المرتضویه، چاپ اول، نجف اشرف، ۱۳۵۶ش.
 4. ابن کثیر دمشقى، عماد الدین اسماعیل،  البدایه و النهایه، دارالفکر، بیروت، بی تا.
 5. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
 6. اسحاق بن راهویه، مسند ابن راهویه، مکتبه الایمان، چاپ اول، مدینه، ۱۴۱۲ق.
 7. شوشتری، جعفر، الخصائص الحسینیه، (اشک روان بر امیر کاروان)، مترجم: شهرستانی، سید محمد حسین، شریعت، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶ ش.
 8. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
 9. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ترجمه، توکل، محمد، نشر نقره، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۷ش.
 10. تیجانی، محمد، ثم اهتدیت، مؤسسه الفجر، لندن، بی تا.
 11. حائری، محمدمهدی، معالی السبطین، مترجم، کوشاری، رضا، انتشارات تهذیب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش،
 12. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
 13. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (م ۳۱۰ ق)، دار التراث، بیروت‏، ۱۳۸۷ ق.‏
 14. طوسی، امالی، دار الثقافه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ ق.
 15. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین.
 16. کوفی، ابن ابی الشیبه، المصنف، دارالفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ ق.
 17. متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام، کنزالعمال، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۰۹ ق.
 18. مجلسى، محمد باقر‏، بحار الأنوار، ‏دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق.
 19. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، واژه بنی اسد.
 20. مسعودی، ابو الحسن على، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، دار الهجره، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۹ق.
 21. موسوی مقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسین (علیه السلام)‏، مؤسسه الخرسان للمطبوعات‏، بیروت‏،  ۲۰۰۷ م.‏
 22. یاقوت حموی، شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله حموی رومی بغدادی، معجم البلدان، دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م.
 23. شریف قرشى، باقر، حیاه الإمام الحسین علیه السلام‏، مدرسه علمیه ایروانى‏، قم‏، ۱۴۱۳ ق‏.ثبت نظر


+ 5 = 11