دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه دحو الارض
منوی اصلی

کتابنامه دحو الارض

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۲ در باب: دحو الارض
 1. ‏قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه، محقق: سید رضی، محمد بن حسین، مترجم: انصاریان، حسین، ناشر: پیام آزادى، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ ش.‏
 3. ابن طاووس، على بن موسى‏، الإقبال بالأعمال الحسنه، محقق / مصحح: قیومى اصفهانى، جواد، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامى‏، ‏چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ ش.‏
 4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، محقق و مصحح: میر دامادی، جمال الدین،‏ دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، دار صادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.
 5. دهخدا، لغت نامه دهخدا.
 6. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: داودی، صفوان عدنان، دارالقلم‏، الدار الشامیه، چاپ اول، دمشق، بیروت، ۱۴۱۲ق.‏
 7. صدوق ، محمد بن على‏، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏، ناشر: دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۶ ق.‏
 8. ‏طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ ‏پنجم، قم، ۱۳۷۴ ش.‏
 9. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ ‏چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق. ‏
 10. ‏مترجمان، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: ستوده، رضا، انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
 11. ‏مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق.ثبت نظر


6 + 1 =