دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی قبله
منوی اصلی

مفهوم شناسی قبله

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم شناسی قبله

قبله، دارای مفهوم لغوی و اصطلاحی است که در کتاب‌های مربوط به مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی به آنها اشاره شده است.[۱]


[۱]. به عنوان نمونه ر.ک: حمیرى، نشوان بن سعید‌، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، محقق/ مصحح: العمرى، حسین بن عبدالله/ الاریانى، مطهر بن على/ عبدالله‌، یوسف محمد، ج ۸، ص ۵۳۴۵؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ‌محقق: فارس (صاحب الجوائب)، احمد، ج ‌۱۱، ص ۵۴۵‌؛ ابو الحسین، احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه‌، محقق/ مصحح: هارون‌، عبدالسلام محمد، ج ‌۵، ص۵۱ و ۵۲‌؛ مشکینى، میرزا على‌، مصطلحات الفقه‌، ص ۴۱۵‌؛ عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج ‌۳، ص ۶۵؛ سایت جس جو، فرهنگ فارسی معین. سایت واژه‌یاب، فرهنگ لغت عمید.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 6