دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه
منوی اصلی

کتابنامه

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ در باب: جعفر طیار
 1. ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغه، محقق و مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل‏، مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، قم، ‏۱۴۰۴ ق‏.
 2. ابن اثیر، عز الدین أبو الحسن، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر – دار بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 3. ابن سعد، محمد بن سعد، طبقات کبرى، تحقیق: عطا، محمد عبد القادر، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
 4. ابن عبد البر، أبو عمر یوسف، الاستیعاب فى معرفه الأصحاب، تحقیق: البجاوى، على محمد، بیروت، دار الجیل، چاپ اول،  ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
 5. ابن قتیبه دینوری، أبو محمد عبد الله، الإمامه و السیاسه (معروف بتاریخ الخلفاء)، تحقیق: شیری، علی، دارالأضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
 6. ابن‌اثیر، عز الدین أبو الحسن، اسدالغابه فی‌ معرفه الصحابه، چاپ:‌ محمدابراهیم‌ بنا و محمداحمد عاشور، قاهره‌، ۱۹۷۰ـ۱۹۷۳م.دانش
 7. ابن‌حبیب‌، ابو جعفر، کتاب‌ المحبّر، چاپ:‌ ایلزه‌ لیشتن‌ اشتتر، حیدرآباد دکن،‌ ۱۳۶۱ق/۱۹۴۲م، چاپ‌ افست،‌ بیروت‌، بی‌تا. دانش
 8. ابن‌عساکر، ابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ حسن،‌ تاریخ‌ مدینه دمشق‌، چاپ‌: علی شیری‌،‌ بیروت‌ ۱۴۱۵ـ۱۴۲۱ق/ ۱۹۹۵ـ۲۰۰۱م.دانش
 9. ابن‌عنبه‌، سید احمد بن علی، عمده الطالب‌ فی‌ انساب‌ آل‌ ابی‌طالب، چاپ‌: مهدی‌ رجایی‌، قم‌ ۱۳۸۳ ش‌.
 10. ابن‌قدامه‌، عبد الله، التبیین‌ فی‌ انساب‌ القرشیین‌، چاپ:‌ محمد نایف‌ دلیمی‌، بیروت،‌ ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
 11.  ابن‌هشام‌، عبد الملک، السیره النبویه، چاپ:‌ مصطفی‌ سقا، ابراهیم‌ ابیاری‌، و عبدالحفیظ‌ شلبی‌، قاهره‌ ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م.
 12. ابونعیم اصفهانی‌، احمد بن‌ عبداللّه،‌ حلیه الاولیاء و طبقات‌ الاصفیاء، بیروت،‌ ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
 13. اصفهانى، ابو الفرج على بن الحسین، مقاتل الطالبیین، تحقیق: صقر، سید احمد، بیروت، دار المعرفه، بى تا.
 14. اقتداری‌، احمد، دیار شهریاران، انجمن آثار ملی، تهران‌، ۱۳۵۳ـ۱۳۵۴ ش.
 15. امین‏، سید محسن، أعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات‏، بیروت، ۱۴۰۶ ق.
 16. بخاری‌، محمدبن‌ اسماعیل،‌ کتاب‌ التاریخ‌ الکبیر، بیروت،‌ ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۶م.
 17. بلاذری‌، احمدبن‌ یحیی،‌ انساب‌ الاشراف، تحقیق: محمودی‌، محمدباقر، بیروت‌ ۱۳۹۴ق/۱۹۷۴م.
 18. بهادلی‌، علی‌، «مؤته: عراقه الماضی‌ و روح‌ ذی‌الجناحین‌»، المنهاج‌ ، سال‌ ۱، شماره‌ ۴، شتاء ۱۴۱۷ق.
 19. بیهقى، ابو بکر احمد بن حسین، دلائل النبوه، ترجمه: مهدوى دامغانى، محمود، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، ۱۳۶۱ش.
 20. خلیفه بن‌ خیاط‌، ابو عمر، تاریخ‌ خلیفه بن‌ خیاط‌ ، چاپ:‌ مصطفی‌ نجیب‌ فوّاز و حکمت‌ کشلی‌ فوّاز، بیروت‌، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
 21. خمینى، سید روح اللّٰه، ‌تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، چاپ اول، قم، ‌بی‌تا.
 22. ذهبی، محمد بن احمد، سیراعلام‌ النبلاء، چاپ:‌ شعیب‌ أرنؤوط‌ و دیگران‌، بیروت،‌ ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۱ـ ۱۹۸۸م.
 23. شهید ثانى، زین الدین بن علی، مُسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّه و الأولاد، بصیرتى، ‏چاپ اول‏، قم‏، بى تا.
 24. شیت‌ خطاب‌، محمود، «القاده الشهداء فی‌ مؤته من‌ قاده النبی‌ (صلّی الله علیه و آله)، ‌»مجله المجمع‌ العلمی‌ العربی‌، ج‌ ۳۵، شماره‌ ۲، ۱۴۰۴ق.
 25. صدوق، محمد بن على، علل الشرائع‏، کتاب فروشى داورى، چاپ اول، قم، ‏۱۳۸۵ ش / ۱۹۶۶ م‏.
 26. طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، نشر مرتضى،‏ چاپ اول،‏ مشهد، ۱۴۰۳ ق.
 27. طبرسى، احمد بن على،‏ احتجاج، محقق و مصحح: خرسان، محمد باقر، نشر مرتضى‏، چاپ اول،‏ مشهد، ۱۴۰۳ ق‏.
 28. طوسی، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، بیروت‏، ۱۴۱۱ ق‏.
 29. عودی، ستار، دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، شماره ۴۶۹۵٫
 30. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
 31. مجلسی، بحار الانوار، محقق و مصحح: جمعى از محققان‏، دار إحیاء التراث العربی،‏ چاپ دوم‏، بیروت‏، ۱۴۰۳ ق‏.
 32. مسعودی، أبو الحسن على بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق: داغر، اسعد، دار الهجره، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۹ ق.
 33. مفید، ارشاد، محقق و مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)‏، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ‏۱۴۱۳ ق.
 34. نویری‌، احمدبن‌ عبدالوهاب‌، نهایه الارب‌ فی‌ فنون‌ الادب‌، قاهره،‌ ۱۹۲۳ ـ۱۹۹۰م.
 35.  واقدی، محمد بن عمر، المغازى، تحقیق: مارسدن جونس، مؤسسه الأعلمى، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۹م/۱۹۸۹م.
 36.  یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى، دار صادر، بیروت، بی‌تا.ثبت نظر


+ 2 = 10