دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه ابن سینا
منوی اصلی

کتابنامه ابن سینا

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ در باب: ابن سینا
 1. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات؛  نشر البلاغه، چاپ اول، قم‏، ۱۳۷۵ش.‏
 2. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ رسائل ابن سینا؛ انتشارات بیدار، قم‏، ۱۴۰۰ق‏.
 3. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الشفاء (الالهیات)؛ مصحح: زاید، سعید؛ مکتبه آیه الله المرعشى‏، قم‏، ۱۴۰۴ق.‏
 4. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ النجاه من الغرق فى بحر الضلالات‏؛ مقدمه و تصحیح: دانش پژوه‏، محمد تقى؛ انتشارات دانشگاه تهران‏، چاپ دوم‏، تهران‏، ۱۳۷۹ش.
 5. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ ترجمه رساله اضحویه؛ مترجم: نامعلوم؛ تصحیح، مقدمه و تعلیق: خدیو جم، حسین؛ انتشارات اطلاعات‏، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۶۴ش‏.
 6. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ تسع رسائل فى الحکمه و الطبیعیات؛ دارالعرب‏، چاپ دوم، قاهره‏، ۱۳۲۶ق‏.
 7. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ معراج نامه‏؛ به اهتمام: کریمى، بهمن؛ بی نا، رشت‏، ۱۳۵۲ق.‏
 8. اسفراینى نیشابورى، فخر الدین؛ شرح کتاب النجاه لابن سینا (قسم الالهیات)؛ مقدمه و تحقیق: ناجى اصفهانى، حامد؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‏، چاپ اول‏، تهران‏، ۱۳۸۳ش‏.
 9. امین عاملى، سید محسن؛ أعیان الشیعه؛ دار التعارف‏، بیروت‏، ۱۴۰۳ق‏.
 10. آل یاسین، جعفر؛ الفارابى فى حدوده و رسومه‏؛ عالم الکتب‏، چاپ اول‏، بیروت‏، ۱۴۰۵ق‏.
 11. بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا: کتاب شرح زندگی ابن سینا، زندگی‌نامه شیخ، فهرست الفبایی آثار بوعلی سینا.
 12. بهمنیار بن مرزبان؛ التحصیل‏؛ تصحیح و تعلیق: مطهرى، مرتضى؛ انتشارات دانشگاه تهران‏، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۷۵ش‏.
 13. پرورش، حسن؛ نگاهی به زندگی و آثار ابوعلی سینا؛ مجله فروغ اندیشه، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۳ش.
 14. تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ محقق/ مصحح: درایتى، مصطفى‏؛ دفتر تبلیغات، چاپ اول، قم‏، ۱۳۶۶ش‏.
 15. حسینی مرعشی نجفی، سید محمود؛ شرح حال و افکار و آثار و عقاید و نظریات نوابغ شرق؛ قم، بی تا.
 16. خامنه‌ای، محمد؛ مقدمه‌ای بر صدر المتألهین،‏ المظاهر الالهیه فى اسرار العلوم الکمالیه؛ بیناد حکمت صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
 17. خوانساری، محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات؛ اسماعیلیان، قم، بی تا.
 18. راوندى، مرتضى؛ تاریخ اجتماعى ایران؛ انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران، ‏۱۳۸۲ش.
 19.  سایت اسلام کوئست.
 20. سایت اعلام طهور.
 21. سایت تبیان.
 22. سایت حوزه نت.
 23. سایت دانشنامه بزرگ اسلامی.
 24. سایت دانشنامه رشد.
 25. سایت دانشنامه‌ی اسلامی.
 26. سایت مردان پارس.
 27. سجادى، سید جعفر؛ فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۹ش‏.
 28. شوشتری، نورالله  بن شریف‌الدین؛ مجالس المؤمنین؛ اسلامیه، تهران، ١٣٧٧ ش.
 29. صلیبا، جمیل/ صانعى دره بیدى، منوچهر؛ فرهنگ فلسفى؛ انتشارات حکمت‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۶۶ش‏.
 30. فتاحی، حسین؛ زندانی قلعه هفت حصار، زندگی نامه داستانی ابوعلی سینا؛ نشر سوره مهر، تهران، بی تا.
 31. قمی، عباس؛ ‏مشاهیر دانشمندان اسلام؛ کتابفروشی اسلامیه، تهران،  ١٣۵٠ ش.
 32. مهدوی، یحیی، فهرست نسخه های مصنفات ابن سینا، دانشگاه تهران، تهران،۱۳۳۳ ش.ثبت نظر


+ 5 = 14