دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه خیبر
منوی اصلی

کتابنامه خیبر

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ در باب: جنگ خیبر
 1. ابن اثیر جزرى، ابو الحسن على بن ابى الکرام، تاریخ کامل، ترجمه: خلیلى، عباس، ناشر علمى، تهران‏، بی تا.
 2. ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه: گنابادی، پروین، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 3. ابن هشام، ابو محمد عبد الملک،  سیره ابن هشام،، ترجمه: رسولی محلاتی، سید هاشم، انتشارات کتابچی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.
 4. ابن اثیر جزرى، على بن محمد عبد الکریم ، اسد الغابه، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۹ ق.
 5. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت (ع)‏، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ ق.‏
 6. حلبى، برهان الدین على بن ابراهیم سیره حلبى. [تکمیل شود]
 7. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۶ ش.
 8. صدوق، محمد بن بابویه، الخصال، ترجمه: غفارى، على اکبر، جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، ۱۳۶۲ ش.‏
 9. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، انتشارات ناصر خسرو، تهران، بی تا.
 10. طبری، محمد بن جریر،  تاریخ طبری، ترجمه:‏ پاینده، ابوالقاسم، انتشارات اساطیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 11. طریحى، فخر الدین بن محمد على، مجمع البحرین، حسینى اشکورى، احمد، انتشارات مرتضوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 12. طوسی، محمد بن حسن، الأمالی، انتشارات دارالثقافه، قم، ۱۴۱۴ ق.
 13. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ‏ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
 14. ابن سعد (کاتب واقدى) ، طبقات الکبری، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
 15. مفید، محمد بن نعمان، ارشاد، ترجمه: رسولی محلاتی، سید هاشم، ناشر اسلامیه، چاپ دوم، تهران، بی تا.
 16. حموی بغدادی، ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله، معجم البلدان، دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م.
 17. یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب ابن واضح ، تاریخ یعقوبى، ترجمه، آیتی، محمد ابراهیم، انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ششم ، تهران، ۱۳۷۱ش.ثبت نظر


9 + = 12