دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه فلسفه
منوی اصلی

کتابنامه فلسفه

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه
 1. ابن سینا، الشفاء الطبیعیات، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۵ ق.
 2. ابن سینا، النفس من کتاب الشفاء، تصحیح آیه الله حسن زاده آملی، مکتبه آیه الله المرعشى‏، بی چا، قم‏، ۱۴۰۴ ق.
 3. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
 4. ابن سینا، النجاه من الغرق فى بحر الضلالات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ ش.
 5. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.
 6. استفاده از سایت  معارف (پرسمان دانشجویی http://maaref.porsemani.ir).
 7. استفاده از سایت پژوهشکده باقرالعلوم.
 8. استفاده از سایت تبیان.
 9. امید، مسعود، نامه فلسفه، شماره ۱۱، ۱۳۸۰ش.
 10. امین‏، سید محسن، أعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بی چا، بیروت،  ۱۴۰۶ ق.
 11. امین‏، سید حسن، مستدرکات أعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بی چا، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
 12. آشتیانی،میرزا مهدی، تعلیفه بر شرح منظومه حکمت سبزواری، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران.
 13. آشتیانی، سید جلال‌الدین، منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، تهران، ۱۳۵۴ ش.
 14. آشتیانی، سید جلال‌الدین، نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸ ش.
 15. برنجکار، رضا، ماهیت عقل و تعارض عقل و وحی، نقد و نظر، شماره ۳ و ۴، ۱۳۷۴ش.
 16. تهرانى، آقا بزرگ، ‏الذریعه إلى تصانیف الشیعه، اسماعیلیان قم و کتابخانه اسلامیه تهران‏، بی چا، ایران،  ۱۴۰۸ ق.
 17. جرجانى، سید شریف على بن محمد، کتاب التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
 18. جعفری، محمدتقی، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی، انتشارات اسلامی، چاپ دوازدهم، تهران، ۱۳۷۳ش.
 19. جعفری، محمدتقی، عرفان اسلامی، مؤسسه نشر کرامت، تهران، ۱۳۷۶ ش.
 20. جمشیدی، حسن، «گنج پنهان فلسفه و عرفان» در شریعه شهود، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ ش.
 21. جمشیدی، حسن، حکمت و معرفت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ ش.
 22. جوادی آملی، عبدالله، تبیین براهین اثبات خدا، اسراء، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۵ش.
 23. جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲  ش.
 24. جوادی آملی، عبدالله، قبسات، شماره۳۵، ۱۳۸۴ش.
 25. حائری مازندرانی، محمد صالح، حکمت بوعلی سینا، انتشارات حسین علمی، چاپ سوم،۱۳۶۲ ش.
 26. حائری یزدی، مهدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۸۴ ش.
 27. حسن زاده آملی، حسن، النور المتجلی فی الظهور الظلی، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم،  قم، ۱۳۸۷ش.
 28. حسن زاده آملی، حسن، رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، نشر الف لام میم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ ش.
 29. حسن‌زاده آملی، حسن، شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه، طوبی، تهران ۱۳۸۱ ش.
 30. حسن‌زاده آملی، حسن، عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون، امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۱ ش.
 31. حسن‌زاده آملی، حسن، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۰ ش.
 32. حسینى جلالى، محمد حسین، ‏فهرس التراث‏، انتشارات دلیل ما، قم‏، ۱۴۲۲ ق.
 33. خبرنامه حکمت اسلامی، شماره ۹، سال ۱۳۸۹ ش.
 34. خسرو پناه، عبدالحسین، قبسات، شماره ۳۹ و۴۰، ۱۳۸۵ش.
 35. خسرو پناه، عبدالحسین، کتاب نقد، شماره ۳۳، ۱۳۸۳ش.
 36. خمینی، سید روح الله، تقریرات فلسفه (شرح منظومه و اسفار)، به کوشش سید عبدالغنی اردبیلی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۱ش.
 37. دشتکی، صدرالدین، اثبات الواجب، نسخه خطی متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۸۳۴٫
 38. رحمتی، حسینعلی، فصلنامه پیام حوزه، ش ۳۰، ۱۳۸۰ش.
 39. رشاد، علی اکبر، قبسات، ش ۳۹ و ۴۰، ۱۳۸۵ش.
 40. سایت مجمع عالی حکمت اسلامی.
 41. سبحانی، جعفر، الالهیات، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ ششم، ۱۳۸۴ ش.
 42. سبحانی، جعفر، مدخل مسائل جدید در علم کلام، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش.
 43. سبزواری، ملا هادی، شرح‌منظومه، تحقیق: محقق، مهدی، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ ش.
 44. سبزواری، ملا هادی، شرح‏منظومه، تصحیح و تعلیق: حسن زاده آملی، حسن، نشر ناب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۲ ق.
 45. سجادى، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
 46. سعیدی‌مهر، محمّد، آموزش کلام اسلامی، کتاب طه، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۳ش.
 47. سهروردی، شهاب الدین (شیخ اشراق)، حکمه الاشراق،‏ تصحیح: کربن، هانرى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چاپ دوم، تهران،۱۳۷۳ ش.
 48. سهروردی، شهاب الدین (شیخ اشراق)، مجموعه مصنفات، تصحیح: کربن، هانرى، نصر، سید حسین، حبیبى، نجفقلى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
 49. شیرازی، صدرالدین(ملا صدرا)، مفاتیح الغیب، تصحیح: خواجوی، محمد، مؤسسه تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 50. شیرازی، صدرالدین(ملاصدرا)، المبدأ و المعاد، انجمن حکمت و فلسفه ایران‏، تهران‏، بی چا، ۱۳۵۴ ش‏.
 51. شیرازی، صدرالدین محمد(ملاصدرا)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، دارالاحیاء للتراث العربی، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۸۱ق.
 52. صدر، سیدمحمدباقر، الأسس المنطقیه للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات بیروت، ۱۳۹۱ق.
 53. صدر، سیدمحمدباقر، الإسلام یقود الحیات، الهدی، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، چاپ ۴، تهران، ۱۳۸۸ش.
 54. صدر، سیدمحمدباقر، فلسفتنا، دار التعارف للمطبوعات، بیروت،۱۴۰۲ ق.
 55. صلیبا،‌ جمیل، صانعى دره بیدى، منوچهر، فرهنگ فلسفى، انتشارات حکمت، چاپ اول، هران،۱۳۶۶ش.
 56. طباطبایی، محمد حسین، بدایه الحکمه، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نوزدهم، قم، ۱۴۲۳ ق.
 57. طباطبایی، محمد حسین، نهایه الحکمه، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ سیزدهم، قم، ۱۴۱۶ ق.
 58. طوسی، خواجه نصیرالدین، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، شکوی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ ق.
 59. عاملى، ‏ شیخ حر، أمل الآمل‏، مکتبه الأندلس – بغداد، نجف اشرف‏، ۱۳۸۵ ق.
 60. عربی، حسین علی، اندیشه ماندگار، زلال کوثر، قم، ۱۳۸۱ ق.
 61. غرویان، محسن، سیری در ادله اثبات وجود خدا، بوستان کتاب، قم، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
 62. فروغی، محمدعلی، سیرحکمت در اروپا، تصحیح: اعلم،امیرجلال الدین، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۷ش.
 63. فیاضی، غلامرضا، وجود ذهنی در فلسفه اسلامی، فصل نامه تخصصی مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۳۸۶ش.
 64. فیاضی، غلامرضا، تعلیقه علی نهایه الحکمه، قم، مؤسسۀ امام خمینی.
 65. قیصرى، محمد داوود، شرح فصوص الحکم، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش.
 66. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، مترجم: مجتبوى، سید جلال‏الدین، انتشارات علمى و فرهنگى و انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
 67. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ق.
 68. مجمع البحوث الاسلامی، شرح المصطلحات الفلسفیه، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۴ق.
 69. محقق سبزواری، التعلیقات على الشواهد الربوبیه، المرکز الجامعى للنشر، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۶۰ش.
 70. محقق، سبزواری، اسرار الحکم، مطبوعات دینى‏، چاپ اول‏، قم‏، ۱۳۸۳  ش.
 71. محمد رضایی، محمد، مقایسه بین برهان صدیقین فلاسفه اسلامی و وجود شناختی فلاسفه غرب بر اثبات وجود خدا، فصلنامه کلام اسلامی، شماره ۲۳، ۱۳۷۶ ش.
 72. محمدرضایی، محمد، الاهیات فلسفی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۳ ش.
 73. مسعودی، حسین، وجود رابط از دیدگاه صدرالمتألهین و سایر فیلسوفان اسلامی، مجله حوزه، ش۹۳،۱۳۷۸ ش.
 74. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، نشر بین الملل، چاپ هفتم، ۱۳۸۶ش.
 75. مصباح یزدی، محمدتقی، نقش علامه طباطبایی در معارف اسلامی در یادنامه علامه طباطبایی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 76. مصباح، محمد تقی، تعلیقه بر نهایه الحکمه، مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول.
 77. مصباح، محمد تقی، معرفت فلسفی، شماره ۴، ۱۳۸۳ش.
 78. مطهرى، مرتضی، مجموعه ‏آثار، انتشارات صدرا، چاپ ششم، قم، ۱۳۸۱ش.
 79. مگى، برایان، فلاسفه بزرگ( آشنایی با فلسفه غرب)، مترجم: فولادوند، عزت الله، انتشارات نی،  چاپ سوم، ١٣٨۵ش.
 80. موسوی، عباس علی، شرح نهج البلاغه، دار المحجه البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ ق.ثبت نظر


+ 9 = 15