دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفه اسلامی
منوی اصلی

فلسفه اسلامی

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در باب: فلسفه

فلسفه اسلامی که با ظهور فارابی به صورت نظام واره و هدفمند، پدیدار شده، اینک دربردارندۀ مسائلی در هستی‌شناسی، علم‌شناسی، نفس‌شناسی و مبدأ‌شناسی است. در مباحث هستی شناسی به مسائل و احکام کلی، مربوط به وجود و عدم و ماهیت؛ مانند اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، بداهت وجود، ارتباط وجود و ماهیت، اعتبارات ماهیت، کلی طبیعی، علت تشخص ماهیت پرداخته می‌شود. و همچنین اقسام و تقسیمات وجود، مانند: وحدت و کثرت، ذهنی و خارجی، علت و معلول، مجرد و مادی، واجب و ممکن، متقدّم و متأخّر، حادث و قدیم، جواهر و ‌‌اعراض، ثابت و متغیّر، حرکت و زمان و … مورد بحث قرار می گیرد  در مباحث علم‌شناسی فلسفی یا هستی‌شناسی علم به احکام و عوارض علم و عالم‌ و ‌معلوم؛ مانند: تجرد علم، اقسام و مراتب علم، جوهر یا عرض‌ بودن علم، اتحاد علم و عالم و معلوم و اقسام عالم و معلوم، سخن به میان می آید.

بخش دیگر، در آثار فلسفی اسلامی، علم النفس فلسفی یا نفس‌شناسی است که به چیستی و مراتب و قوای نفس و احکام آن؛ مانند: تجرد نفس، اختصاص دارد.

مبدأشناسی، آخرین بخش از مباحث فلسفی است که در آن به راه‌ها و براهین عقلی اثبات واجب الوجود، توحید و مراتب ذاتی و صفاتی و افعالی، صفات الاهی اعم از صفات ذاتیه و فعلیه، به‌ویژه علم، قدرت، حیات، اراده، حکمت، و کلام ‌الاهی، هدف آفرینش عالم و تبیین ‌عوالم ‌سه‌گانه، قضا و قدر الاهی، مسئله شر و عنایت الاهی پرداخته‌ می شود.[۱][۱]. خسرو پناه، عبدالحسین، آسیب شناسی فلسفه اسلامی، کتاب نقد، شماره۳۳، ص ۹۱ – ۹۲٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + = 14