دایره المعارف اسلام پدیا » اندازه‏ كعبه
منوی اصلی

اندازه‏ کعبه

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۱ در باب: کعبه (خانه خدا)

ابوالولید ازرقى در کتاب تاریخى اخبار مکه، درباره اندازه‏ کعبه معظمه در زمان­های مختلف چنین آورده است:

اندازه کعبه در بنای حضرت ابراهیم (علیه السلام)

ارتفاع کعبه ۹ ذراع‏ (حدود چهار متر و پانزده سانتی متر).[۱]

طول دیوار شرقى که در کعبه در آن قرار دارد ۳۲ ذراع ‏(حدود چهارده متر و هفتاد و هشت سانتی متر).

طول دیوار غربى دیوار مقابل در کعبه ۳۱ ذراع ‏(حدود چهارده متر و سی و دو سانتی متر).

طول دیوار شمالى که حِجر اسماعیل در آن قرار گرفته است ۲۲ ذراع‏ (حدود ده متر و شانزده سانتی متر).

طول دیوار جنوبى که میان رکن حجرالأسود و رکن یمانى است ۲۲ ذراع‏ (حدود ده متر و شانزده سانتی متر).

اندازه کعبه در بنای قریش‏ بر اساس ذراع‏

بلندى و ارتفاع کعبه ۱۸ ذراع ‏(حدود هشت متر و سی سانتی متر).

طول دیوار شرقى ۲۶ ذراع‏ (حدود دوازده متر و یک سانتی متر).

طول دیوار غربى کعبه ۲۶ ذراع‏ (حدود دوازده متر و یک سانتی متر).

طول دیوار شمالى کعبه ۲۲ ذراع ‏(حدود ده متر و شانزده سانتی متر).

طول دیوار جنوبى کعبه ۲۰ ذراع‏ ‏(حدود نه متر و بیست چهار سانتی متر).

اندازه کعبه در بنای عبداللَّه بن زبیر بر اساس ذراع‏

ارتفاع کعبه ۲۷ ذراع‏ (حدود دوازده متر و چهل و هفت سانتی متر).

طول دیوار شرقى کعبه ۳۲ ذراع‏ (حدود چهارده متر و هفتاد و هشت سانتی متر).

طول دیوار غربى کعبه ۳۱ ذراع‏ (حدود چهارده متر و سی و دو سانتی متر).

طول دیوار شمالى کعبه ۲۲ ذراع‏ (حدود ده متر و شانزده سانتی متر).

طول دیوار جنوبى کعبه ۲۰ ذراع ‏‏(حدود نه متر و بیست چهار سانتی متر).

اندازه کعبه در بنای حَجّاج ‏بر اساس ذراع‏

ارتفاع کعبه ۲۷ ذراع‏ (حدود دوازده متر و چهل و هفت سانتی متر).

طول دیوار شرقى کعبه ۲۶ ذراع ‏(حدود دوازده متر و یک سانتی متر).

طول دیوار غربى کعبه ۲۶ ذراع ‏(حدود دوازده متر و یک سانتی متر).

طول دیوار شمالى کعبه ۲۲ ذراع‏‏ (حدود ده متر و شانزده سانتی متر).

طول دیوار جنوبى کعبه ۲۰ ذراع ‏(حدود نه متر و بیست چهار سانتی متر).

محمد طاهر کردى در «التاریخ القویم لمکّه و بیت اللَّه الکریم» اندازه‏هاى کعبه مشرفه و ابعاد آن را، بر اساس واحد اندازه‏گیرى متر، که در زمان کنونى معمول است، به نقل از مهندسان مصرى در سال ۱۳۷۷ ه. ق. چنین آورده است:

اندازه‏ها و ابعاد کعبه مشرفه بر اساس واحد اندازه‏گیرى متر و سانتى‏ متر.

ارتفاع در کعبه از سطح زمین مطاف ۱۹۲س.

طول قفل در کعبه ۳۴ س.

فاصله میان حفره کنار درِ کعبه تا پنجره مقام ابراهیم (علیه السلام) ۹۸۶ س.

فاصله میان حفره یاد شده تا ابتداى فضاى حجر (انتهاى ضلع کعبه) ۵۶۰ س .

فاصله ابتداى حفره یاد شده تا رکن حجرالأسود ۴۸۰ س.

اندازه‏ها و ابعاد کعبه مشرفه بر اساس واحد اندازه ‏گیرى متر و سانتى‏ متر

فاصله میان حفره فوق تا ابتداى درگاه درِ کعبه ۶۰٫

فاصله میان شاذروان در کنار حجرالأسود تا ملتزم ۱۰۰٫

ارتفاع کامل دیوارهای کعبه در سمت شرقى، غربى، شمالى و جنوبى هر کدام ۱۲۹۵[۲].[۳]


[۲]. انصارى، هادی و محمد الدقن، کعبه و جامه آن از آغاز تاکنون، ص ۶۶ و ۶۷٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + 3 =