دایره المعارف اسلام پدیا » طواف نساء
منوی اصلی

طواف نساء

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از واجبات غیر رکنی مناسک حج، طواف نساء است. طواف نساء اگرچه واجب است و بدون آن زن حلال نمى‌شود، لکن رکن نیست و ترک عمدى آن موجب باطل شدن حج نمى‌شود. واجب است بر کسى که حج انجام داده آن را به جا آورد،  و اگر به جا نیاورد زن بر او حلال نمى‌شود، همچنین آن چه از زن بر او حرام شده بود مثل عقد کردن و خطبه خواندن و شاهد شدن نیز بنابر احتیاط واجب بر او حلال نمى‌شود.[۱]

طواف نساء در عمرۀ مفرده، باید بعد از تقصیر یا حلق انجام شود.

طواف نساء به مرد اختصاص ندارد؛ بلکه بر زن و خنثى[۲] و خصىّ[۳] و بچۀ ممیز نیز، لازم است و اگر زن نیز آن را ترک کند، مرد بر او حلال نمى‌شود. همچنین  اگر ولىّ طفل غیر ممیز، او را محرم کرد، باید – بنابر احتیاط واجب – او را طواف نساء بدهد تا بعد از بالغ شدن، زن یا مرد بر او حلال شود.

طواف نساء و نماز آن، اگرچه واجب است و بدون آن زن حلال نمى‌شود، ولى ترک عمدى آن، ضرر به صحت سایر اعمال عمره مفرده نمى‌زند، بلکه بر عمره گزار، انجام آن واجب است و اگر به جا نیاورد، زن و آنچه مربوط به آن است – مثل عقد و خِطبه و شاهد شدن برعقد کسی دیگر – بنابر احتیاط واجب، حلال نمى‌شود.

پیش از به جا آوردن طواف نساء، باید از مطلق تلذّذِ زناشویى اجتناب شود.[۴][۱]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، ‌منتخب مناسک حج، ص۲۸۳ ؛محمودى، محمد رضا‌، مناسک حج (محشّٰى)، ص ۲۳۱٫

[۲]. رضا، مهیار ، فرهنگ ابجدى عربى- فارسى،متن، ص ۳۷۵٫ الخُنْثَى‏- ج‏ خُنَاثَى‏ و خِنَاث‏: آنکه آلت مردى و زنى هر دو را دارا باشد.

[۳]. همان، ص ۳۶۴،  خَصَى‏- خِصَاءً [خصی‏] هُ: آن مرد را اخته کرد

[۴]. مناسک حج (محشی)، ص ۵۴۶٫‌
کلیدواژه ها:ثبت نظر


2 + = 4