دایره المعارف اسلام پدیا » رمی جمرات سه گانه
منوی اصلی

رمی جمرات سه گانه

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

یکی از اعمال حج، رمى جمرات سه گانه در ایام تشریق است. شب هایى که واجب است حج گزار در منىٰ بیتوته کند، باید در روز، رَمْى جمره کند.

از واجبات حج تمتع و اول از اعمال منى رمى جمره عقبه است.

حاجی ‌همین که روز دهم به منى رسید اولین عملى که واجب است رمى جمره عقبه است؛ یعنى انداختن هفت سنگ‌ریزه به محلى که جمره عقبه مى‌گویند.[۱]

و در روز یازدهم و دوازدهم باید رمی جمرات سه‌گانه کند؛ یعنى به سه محل سنگریزه بزند، که یکى را جمره اولىٰ و یکى را جمرۀ وسطى و یکى را جمرۀ عقبه می گویند، ولى اگر عمداً همۀ آن را ترک کند به حج او ضرر نمى‌رساند و صحیح است، گرچه در صورت عمد معصیت‌کار است.

اشخاصى که باید شب سیزدهم را در منىٰ بمانند، واجب است روز سیزدهم، رَمْى جمرات کنند.

عدد سنگریزه ای که باید به جمره بزند براى هر یک در هر روزى باید هفت عدد باشد.

وقت انداختن سنگ از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روزى است که شب آن روز را بیتوته کرده است، و در شب جایز نیست به جا آورد.

واجب است ترتیب در سنگ انداختن به این صورت باشد که، اول به جمرۀ اولىٰ و بعد از آن به جمرۀ وسطى و بعد از آن به جمرۀ عقبه سنگ بزند.[۲][۱].  مرتضوى‌ لنگرودى، سید محمد حسن، توضیح المناسک، توضیح المناسک، ص ۲۶۰٫

[۲]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، ‌مناسک حج‌، ص ۳۰۷-۳۰۸٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 6 = 7