دایره المعارف اسلام پدیا » حج افراد
منوی اصلی

حج افراد

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ در باب: حج

حج افراد، وظیفۀ گروهى است که محلّ زندگى آنان، از مکه کمتر از ۱۶ فرسنگ شرعى فاصله داشته باشد.[۱] زائر خانۀ خدا در حج افراد لازم نیست که قربانى خود را همراه خود داشته باشد.[۲]

در بارۀ فرق‏هاى بین حج افراد و حج تمتع‏ گفته شده است:

 اول: در حج تمتع قربانى واجب است؛ ولى در حج افراد واجب نیست گرچه مستحب است.

 دوم: در حج تمتع باید عمره و حج در ماه‏هاى شوال، ذیقعده و ذیحجه از یک سال انجام شود؛ ولى در حج افراد لازم نیست در یک سال واقع شود.

 سوم: احرام حج تمتع باید در مکه مکرمه بسته شود؛ ولى محل احرام حج افراد براى اهل مکه مکرمه و غیر آنها متفاوت است.

 چهارم: واجب است عمره تمتع را پیش از حج تمتع انجام داد؛ ولى در حج افراد معتبر نیست.

 پنجم: بنابر احتیاط در حج تمتع در صورت نبودن عذر، طواف و سعى حج را بر وقوف مقدم ننماید؛ ولى در حج افراد جایز است.

 ششم: بنابر احتیاط جایز نیست بعد از احرام حج تمتع طواف مستحب انجام داد؛ ولى در حج افراد جایز است.[۳][۱]. فاضل لنکرانى، محمد، ‌مناسک حج، ص ۲۱٫

[۲]. سبحانى تبریزى، جعفر، مناسک حج و احکام عمره، ص ۳۹٫

[۳]. مرتضوى لنگرودى، سید محمد حسن، توضیح المناسک، ص۶۷٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + 3 =