دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه
منوی اصلی

کتابنامه

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

۱-                  معلمی، حسن، معرفت شناسی، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.

۲-                  فصلنامه نامه مفید، شماره ۹، محمد صفر جبرئیلی، سال ۱۳۷۶

۳-                  مصباح، محمد تقی،  آموزش فلسفه، نشر بین الملل، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۶ش.

۴-                  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم، چاپ اول، دمشق بیروت، ۱۴۱۲ق.

۵-                  علی تبار، رمضان، امکان شناخت و فهم یقینی از دین، رواق اندیشه، شماره۳۸٫ سال ۱۳۸۳ش.

۶-                  مطهری، مرتضی، مجموعه آثار( نرم افزار مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور)).

۷-                  مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بی چا، تهران، ۱۳۶۰ ش.

۸-                  کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، مترجم مجتبوى، سید جلال‏الدین، انتشارات علمى و فرهنگى و انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.

۹-                  هالینگ دیل، مبانى و تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، کیهان، تهران، ۱۳۷۵ش.

۱۰-               حسین زاده، محمد، معرفت شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ یازدهم،قم، ۱۳۸۷ش.

۱۱-               شیخ اشراق، مجموعه مصنفات (بخش المشارع و المطارحات)،  موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.

۱۲-               ملاصدرا، الاسفار الاربعه، حاشیه سبزوارى. دار احیاء التراث، چاپ سوم، بیروت، سال۱۹۸۱م.

۱۳-               حائری یزدی، مهدی، کاوش های عقل نظری، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.

۱۴-               خواجه نصیر الدین الطوس، أساس الاقتباس، دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران،۱۳۶۱ش.

۱۵-               محقق سبزواری، شرح منظومه، تصحیح و تعلیق حسن زاده، حسن، نشر ناب، چاپ اول، تهران. ۱۳۶۹- ۱۳۷۹ش.

۱۶-               طباطبائی، سیّد محمدحسین، المیزان، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۴ ش.

۱۷-               فنائی اشکوری، محمد، معرفت شناسی دینی، انتشارات برگ، تهران، ۱۳۷۴ش.

۱۸-               حسین زاده، محمد، درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی، موسسه امام خمینی (ره)، قم، ۱۳۸۵ش.

۱۹-               مصباح یزدی، محمد تقی، معرفت شناسی(پیشینه و تعاریف)، فصلنامه ذهن، شماره ۱، سال ۱۳۷۹ش.

۲۰-               خسرو پناه، عبدالحسین، نظریه المعرفه، فصلنامه ذهن، شماره ۳ ، سال ۱۳۷۹ش.

۲۱-               لگن هاوزن، محمد، نگاهی به معرفت شناسی معاصر، فصلنامه ذهن، شماره۳ ، ۱۳۷۹ش.

۲۲-               گری لینگ، ای.سی و دیگران، نگرش های نوین در فلسفه، مترجم دانشور، یوسف، مؤسسه فرهنگی طه – دانشگاه قم، چاپ اول، قم،  ۱۳۸۰ش.

۲۳-               خسروپناه، عبدالحسین، چیستی معرفت در معرفت شناسی معاصر ، اندیشه نوین دینی، شماره ۱، ۱۳۸۴ش.

۲۴-               هاملین، دیوید، تاریخ معرفت شناسی، ترجمه شاپور اعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

۲۵-               معلمی، حسن، نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه غرب، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.

۲۶-               جبرئیلی، محمدصفر، کتاب شناسی شناخت، نامه مفید، شماره۹، ۱۳۷۶ ش.

۲۷-               موسوی مبلغ، سید محمد حسین، شناخت در قرآن از نگاه شهید مطهری، پژوهش های قرآنی(ویژه شهید مطهری)، شماره ۱۷-۱۸، ۱۳۷۸ش.

۲۸-               حسین زاده، محمد، پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.

۲۹-               مولکی، مایکل، علم جامعه شناسی معرفت، ترجمه حسین کچوئیان، نشرنی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.

۳۰-               همیلتون، پیتر، شناخت و ساختار اجتماعی، ترجمه حسن شمس آوری، نشر مرکز، چاپ اول، تهران،۱۳۸۰ش.

۳۱-               علیزاده، عبدالرضا و دیگران، جامعه شناسی معرفت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۳ش.

۳۲-               خرازی، علی نقی(کمال) و دولتی، رمضان، راهنمای روانشناسی و علم شناخت، نشرنی، تهران، ۱۳۷۵ش.

۳۳-               ربانی گلپایگانی، علی، عقاید استدلالی، مرکز نشر هاجر،چاپ اول، قم، پاییز ۸۸ش.

۳۴-               على‏تبار، رمضان، امکان شناخت و فهم یقینى از دین، رواق اندیشه، شماره ۳۸،۱۳۸۳ش.

۳۵-               خسروپناه، عبدالحسین و پناهی آزاد، حسن، نظام معرفت شناسی صدرائی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.

۳۶-               ولی الله،  عباس، شکاکیت‌ و معرفت شناسی، کیهان فرهنگی، شماره ۱۹۵، ۱۳۸۱ش.

۳۷-               رافائل، ماکس، نگاهی به تاریخ ادبیات جهان(تاریخ رئالیسم)، م.فرهادی، تهران، شباهنگ، ۱۳۵۷ش.

۳۸-               احمدی،بابک، کتاب تردید، ص ۱۱۲،نشر مرکز.[ نیاز به تکمیل کتاب نامه]

۳۹-               شعاری‌نژاد، علی اکبر، فرهنگ علوم رفتاری، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.

۴۰-               خسروپناه، عبدالحسین، ارزش شناخت، مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره ۳۲، ۱۳۷۸ش.

۴۱-               گرانت، دیمیان، رئالیسم، ترجمه حسن افشار، مرکز،تهران، ۱۳۷۶ش.

۴۲-               فدوی بنده قوایی، روح الله، پراگماتیسم، فروغ اندیشه، شماره ۱۲ و ۱۳، ۱۳۸۴ش.

۴۳-               هالینگ دیل، مبانى و تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ.

۴۴-               دبلیو،کی.سی،گاتری،تاریخ فلسفه یونان، ترجمه قوام صفری، مهدی.

۴۵-               علی زمانی، امیرعباس، نامه مفید، شماره۱۹ ، ۱۳۷۸ش.

۴۶-               عارفی،عباس، سیمای شک و یقین، ذهن، ش۱، ۱۳۷۹ش.

۴۷-               زرشناس، شهریار، واژه‌نامه فرهنگی سیاسی، تهران، کتاب صبح، ۱۳۸۳ش.

۴۸-               طباطبایی،محمدحسین، اصول فلسقه و روش رئالیسم، دفتر انتشارات اسلامی،۱۳۳۲ش.

۴۹-               عضدانلو، حمید، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، نی، تهران، ۱۳۸۴ش.

۵۰-               جان لازی، در آمدی تاریخی بر فلسفه علم، علی پایا.

۵۱-               صدری، محمد، مفهوم واقعیت در هنر و سینما، حوزه هنری، تهران، ۱۳۷۹ش.

۵۲-               شایان‌مهر، علیرضا، دایرهالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی، کیهان، تهران، ۱۳۷۷ش.

۵۳-               لالاند، آندره، فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، غلامرضا وثیق، فردوسی ایران، تهران، ۱۳۷۷ش.

۵۴-               ملّاصدرا، المبدأ و المعاد، تصحیح سید جلال الدین آشتیانى، انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.

۵۵-               فعالی، محمد تقی، ذهن، شماره ۲، ۱۳۷۹ ش.

۵۶-               حائری یزدی، مهدی، کاوش های عقل نظری. [ نیاز به تکمیل کتاب نامه]

۵۷-               حسین زاده، محمّد، معرفت فلسفی، شماره۱۴، ۱۳۸۵ش.

۵۸-               دیل هالینگ،مبانی و تاریخ فلسفه غرب،ترجمه‏ عبد الحسین آذرنگ، انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران،۱۳۷۰ش.

۵۹-               ابن منظور، لسان العرب. [ نیاز به تکمیل کتاب نامه]

۶۰-               خسروپناه، عبد الحسین، تاریخچه معرفت شناسی، آینه معرفت،شماره ۵، ۱۳۸۴ش.

۶۱-               ملاصدرا، مفاتیح الغیب، موسسه تحقیقات فرهنگى، اول، تهران، ۱۳۶۳ش.

۶۲-               پل فولکیه، فلسفه عمومى.[کتاب نامه تکمیل شود]

۶۳-               رازی، فخرالدین، المباحث المشرقیه انتشارات بیدار، دوم، قم، ۱۴۱۱ق.

۶۴-               محمود یوسف ثانی، تصور و تصدیق، دایره المعارف بزرگ اسلامی.

۶۵-               خسروپناه، عبدالحسین، کلام جدید، مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه علمیه ،چاپ سوم، قم، ۱۳۸۳ش.
ثبت نظر


6 + 9 =