دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه
منوی اصلی

کتابنامه

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۱ در باب: سعادت
 1. ابوعلى سینا، حسین بن عبدالله، معراج‏نامه، تصحیح نجیب مایل هروى، انتشارات آستان قدس رضوى.
 2. ارسطو، اخلاق نیکوماخوسی، ترجمه: لطفى، محمدحسن، تهران، نشر طرح نو، ۱۳۷۸٫
 3. امینی، ابراهیم، خودسازی، قم، انتشارات شفق، ۱۳۷۲٫
 4. آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۸٫
 5. بریه، امیل، تاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانى، ترجمه داودى، على‏مراد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲٫
 6. پایکین، ریچارد، استرول، آوروم، کلیات فلسفه، ترجمه: مجتبوى، سید جلال‏الدین، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۶٫
 7. پینکافس، ادموند، از مسأله محوری تا فضیلت گرایی. (کتابنامه تکمیل شود)
 8. جمعی از مترجمان، فلسفه اخلاق، مجموعه مقالات، برگرفته از دائره المعارف فلسفه اخلاق بکر، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰٫
 9. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ هـ ق.
 10. حسینی همدانی، آقا سید محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن. (کتابنامه تکمیل شود)
 11. حقانی زنجانی، حسین، اهمیّت روانشناسی اسلامی و نقش آن در تاریخ علم، نشریه درسهایی از مکتب اسلام، ۱۳۳۸، شماره ۸٫
 12. خمینی، سیدروح الله، مبدا و معاد. (کتابنامه تکمیل شود)
 13. دائره المعارف فلسفه اخلاق، ص ۱۱۸۷٫ (کتابنامه تکمیل شود)
 14. دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، فلسفه تعلیم و تربیت،انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۲٫
 15. رازی (مسکویه)، ابوعلی بن محمدیعقوب، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، دار مکتبه الحیاه.
 16. رازى، حسین بن على، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، ایران، ۱۴۰۸ق.
 17. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: داودى، صفوان عدنان، دارالعلم‏، الدار الشامیه، چاپ اول، دمشق، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
 18. رجبی، محمود، انسان شناسی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰ش.
 19. رسائی‌، حمید، رساله سیمای خوشبختی‌. (کتابنامه تکمیل شود)
 20. سجادی، سیدعلی، سعادت و شقاوت از دیدگاه قرآن و حدیث، نشریه داخلی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بهار و تابستان، ۱۳۷۷٫
 21. شیروانی، علی، اخلاق اسلامی و مبانی نظری آن، قم، انتشارات دار الفکر، ۱۳۷۹٫
 22. صدر المتألهین، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، دار احیاء التراث، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۸۱ م.
 23. صدر المتألهین، محمد بن ابراهیم، المبدأ و المعاد، آشتیانی، سید جلال الدین، انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۴ ه. ش.
 24. صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم (صدرا)، انتشارات بیدار، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.
 25. صدوق، التوحید، انتشارات جامعۀ مدرسین، قم، ۱۳۵۷ هـ ش.
 26. طباطبایى، سید محمد حسین، ‏المیزان فی تفسیرالقرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، ۱۴۱۷ق.
 27. طباطبائى، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه تفسیر المیزان، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ: قم، ۱۳۷۴٫
 28. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ش.
 29. علیان نژاد، ابوالقاسم، سوگندهای پربار قرآن، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، قم، ۱۳۸۶٫
 30. فلسفی، محمد تقی، گفتار فلسفی، اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای اخلاقی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۳٫
 31. کاپلستون، تاریخ فلسفه یونان، ترجمه دکتر مجتبوى، انتشارات سروش.
 32. کانت، ایمانوئل، بنیاد ما بعد الطبیعه اخلاق، ترجمه عنایت، حمید و قیصری، علی، تهران، نشر خوارزمی، ۱۳۶۹٫
 33. کرسگارد، کریستین، سرچشمه ارزش از نظر ارسطو و کانت، ترجمه: جوادى، محسن، ارغنون، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۷۹٫
 34. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافى، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۶۵ هجرى شمس.
 35. کاپستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه مجتبوی، سید جلال، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، تهران، ۱۳۶۸ ش.
 36. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه با ترجمه فارسی، (کتابنامه تکمیل شود).
 37. مسکویه، ابوعلی، کمیای سعادت، مترجم، زنجانی، میرزاابوطالب، انتشارات نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵٫
 38. مصباح یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۷۶٫
 39. مصباح یزدی، محمد تقی، به سوی خودسازی، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی، ۱۳۸۰٫
 40. مصباح، مجتبی، فلسفه اخلاق (طرح ولایت)، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 41. مطهری، مرتضی، بحثی درباره سعادت، سالنامه مکتب تشیع، شماره ۷٫
 42. مطهری، مرتضی، حکمتها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۴٫
 43. مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، انتشارات صدرا، چاپ ۳۱، تهران، بهمن ۱۳۷۳٫
 44. مطهری، مرتضی، مقالات فلسفی، تهران، نشر حکمت، ۱۳۶۶٫
 45. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى‏، (فلسفۀ اخلاق فلسفۀ اخلاق).
 46. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران ،‌۱۳۶۳ ش.
 47. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ: تهران، ۱۳۷۴٫
 48. ملکیان، جزوه درس فلسفه اخلاق. (کتابنامه تکمیل شود)
 49. نصری، عبدالله، مبانی انسان شناسی در قرآن، جهاددانشگاهی، چاپ ۲، تهران، ۱۳۶۸٫
 50. نهج البلاغه، ح ۱۳۱، صبحى صالح. (کتابنامه تکمیل شود)
 51. سید رضی، ترجمه دشتی، محمد، نهج البلاغه، خطبه ۸۶٫ ناشر موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد، چاپ  هفتم، ۱۳۸۶٫ثبت نظر


+ 4 = 9