دایره المعارف اسلام پدیا » موضوع معرفت شناسی
منوی اصلی

موضوع معرفت شناسی

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

با توجه به تعریف معرفت شناسی می توان گفت: موضوع معرفت شناسی عبارت است از «علم و شناخت» البته مقصود مطلق علم و آگاهی است به این معنا که معرفت شناسی از شناخت های بشری که شامل تصور، تصدیق، علم حضوری، علم حصولی و مانند آن می شود بحث می کند.[۱]

درباره اینکه منظور  از علم و معرفت چیست بین معرفت شناسان اسلامی و غربی اختلاف نظر وجود دارد، مراد از آن نزد حکماء اسلامی « مطلق علم و آگاهی» است که البته دارای مراتبی است و بالاترین درجه آن «یقین» می باشد ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، علم و آگاهی است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر می کنند. طبق نظر نخست، معرفت اعم از مفاهیم (تصورات) و گزاره ها (تصدیقات و قضایا) است ولی طبق نظر دوم معرفت فقط شامل گزاره ها می شود.[۲]


[۱] . برگرفته از سایت انجمن های علمی حوزه.

[۲]. ر. ک: حسین زاده، محمد، پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر، ص۴۷و۴۸؛ منزه، مهدی، چیستی معرفت شناسی، سایت پژوهشکده باقر العلوم.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


4 + 6 =