دایره المعارف اسلام پدیا » تقسیم اولیه معرفت
منوی اصلی

تقسیم اولیه معرفت

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ در باب: معرفت شناسی

نخستین تقسیمی که می‏توان برای علم و شناخت در نظر گرفت این است که علم یا بدون واسطه به ذات معلوم، تعلّق می‏گیرد و وجود واقعی و عینی معلوم برای عالم و شخص درک کننده، منکشف می‏گردد و یا وجود خارجی آن، مورد شهود و آگاهی عالم، قرار نمی‏گیرد بلکه شخص از راه چیزی که نمایانگر معلوم می‏باشد و اصطلاحاً صورت یا مفهوم ذهنی نامیده می‏شود از آن آگاه می‏گردد. قسم اول را «علم حضوری» و قسم دوم را «علم حصولی» می‏نامیم.

نکته: تقسیم علم به این دو قسم، یک تقسیم عقلی و دائر بین نفی و اثبات است و به همین جهت، ‏حالت‏ سومی را در عَرْض این دو قسم نمی‏توان برای علم، فرض کرد، یعنی علم از این دو قسم، خارج نیست‏: یا واسطه‏ای بین شخص عالم و ذات معلوم، وجود دارد که آگاهی بوسیلۀ آن حاصل می‏شود که در این صورت به علم حصولی نامیده می‏گردد، و یا چنین واسطه‏ای وجود ندارد و در این صورت علم حضوری خواهد بود.[۱]


[۱]. مصباح محمد تقی، آموزش فلسفه، ج۱، ص۱۷۱-۱۷۲٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 8 = 15