دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب نامه
منوی اصلی

کتاب نامه

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ در باب: امر به معروف و نهی از منکر
 1. آشتیانى، میرزا احمد، طرائف الحکم یا اندرزهاى ممتاز، ناشر، کتابخانه صدوق.
 2. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقیق: خسروى حسینى، سید غلامرضا، انتشارات مرتضوى، چاپ: تهران، ۱۳۷۵٫
 3. امام علی علیه السلام، مسند الامام على ‏( علیه السلام)، پدیدآورنده: قپانجی، حسن، ناشر: مٶسسه الاعلمی للمطبوعات، لبنان، بیروت.
 4. امین جبل عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ناشر: دار التعارف للمطبوعات‏، چاپ: بیروت.
 5. آشتیانى، میرزا احمد، طرائف الحکم یا اندرزهاى ممتاز، ناشر، کتابخانه صدوق.
 6. بحرانی، میثم بن علی بن میثم، شرح نهج البلاغه، ترجمه، محمدی مقدم قربانعلی و یحیی زاده علی و نوایی اصغر، ناشر، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد.
 7. بغوى حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق: عبدالرزاق المهد، ج‏۱، ص ۴۸۸، ناشر: داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۰ ق.
 8. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، ناشر: دفتر تبلیغات، قم، ایران.
 9. جمعی از نویسندگان زیر نظر (شیخ اسماعیل معزّی ملایری «ره» و به دستور حضرت آیت الله العظمی بروجردى، آقا حسین طباطبایى)، جامع الاحادیث شیعه (منابع فقه شیعه)‌، ناشر: انتشارات فرهنگ سبز، تاریخ نشر: ۱۴۲۹ ه‍ ق، نوبت چاپ: اول‌، تهران – ایران.
 10. جوادى آملى، عبداللَّه، تسنیم (تفسیر قرآن)، نشر اسراء، چاپ قم، ایران، ۱۳۸۰٫
 11. جوادى آملى، عبداللَّه، حماسه و عرفان، نشر اسراء، چاپ قم، ایران.
 12. حر عاملی، محمد حسین، تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت، قم، ایران، ۱۴۰۹ هـ ق.
 13. حرانى، حسن بن شعبه، تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۴ هجرى قمری.
 14. حکیم طباطبایی، سید محسن، منهاج الصالحین، دار التعارف للمطبوعات‌، چاپ اول،‌ بیروت- لبنان،‌۱۴۱۰ ه‍ ق‌.
 15. دیلمى، سلاّر، حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه (در مجموعه سلسله الینابیع الفقهیه).
 16. رازی، ابوالفتوح، تفسیر رازی (روض الجنان و روح الجنان).
 17. سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، انتشارات توحید، قم، ۱۳۷۰٫
 18. سعدی شیرازی، ابومحمد مُصلِح بن عَبدُالله، گلستان سعدى. تکمیل شود
 19. شیخ صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب‏الاعمال.
 20. شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع.
 21. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ: قم، ۱۴۱۷٫
 22. طباطبایى‌ حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، دار التعارف للمطبوعات،‌ لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۰ هـ ق‌.‌
 23. عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، شارح کلانتر، سید محمد‌، کتاب فروشى داورى‌، چاپ اول،‌ قم- ایران، ۱۴۱۰ ه‍ ق‌.
 24. عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى‌، مؤسسه المعارف الإسلامیه،‌ چاپ اول،‌ قم- ایران، ۱۴۱۳ ه‍ ق‌.
 25. غزالی، ابو حامد، احیاء العلوم، ناشر: دار الکتاب العربى – بیروت لبنان.
 26. قاضى فراء، الاحکام السلطانیه.
 27. کاشف الغطاء نجفى، جعفر بن خضر، ‌کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم،‌ چاپ اول،‌ قم- ایران، ۱۴۲۲ ه‍ ق‌. ‌
 28. کلینی، محمد بن یعقوب، کافى، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۶۵ هجرى شمس.
 29. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.
 30. محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، محقق/ مصحح: مروارید، محمد تقى / مروارید، على اصغر، دار التراث- الدار الإسلامیه‌، چاپ اول،‌ بیروت- لبنان، ۱۴۱۰ ه‍ ق‌. ‌ ‌
 31. محمودی، شیخ محمد باقر، نهج ‏السعاده فى مستدرک نهج‏البلاغه.
 32. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، قم، ایران.
 33. مطهرى، مرتضی، جهاد و موارد مشروعیت آن در قرآن، انتشارات صدرا، قم، ایران.
 34. مطهرى، مرتضی، حماسه حسینی، انتشارات صدرا، قم، ایران.
 35. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ بیست و یکم.
 36. موسوى‌ خمینى، ‌ سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله‌، ناشر: مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، چاپ اول،‌ قم- ایران.‌
 37. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله. تکمیل شود
 38. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع ‏الاسلام، محقق/ مصحح: قوچانى، عباس / آخوندى‌ على، دار إحیاء التراث العربی‌، چاپ هفتم،‌ بیروت- لبنان‌.
 39. نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، چاپ اول،‌ بیروت- لبنان،‌ ۱۴۰۸ ه‍ ق‌.
 40. نهج البلاغه، ترجمه: اصفهانى، حاج سید على نقى، معروف به «فیض الاسلام »، ناشر: مؤسسه تألیفات فیض الاسلام للطباعه و النشر منشورات فقیه، چاپ پنجم، تهران، ۱۴۲۱ هـ ق..
 41. نهج‏البلاغه، ترجمه: شهیدى، سید جعفر، ناشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى چاپ، ۱۳۶۸٫
 42. نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، محمودی، محمد باقر، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶٫ثبت نظر


5 + 6 =