دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب نامه اخباری گری
منوی اصلی

کتاب نامه اخباری گری

تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ در باب: اخباری گری
 1. احسایى (ابن ابى جمهور)، محمد بن على، عوالی (غوالی) اللئالی العزیزیه‌، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول‌، قم، ۱۴۰۵ق‌.
 2. استر آبادی، محمد امین و عاملى، سید نور الدین، الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، جامعه مدرسین، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.
 3. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
 4. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مطبوعات دینی، چاپ دوم، قم،۱۳۷۰ش.‌
 5. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، محقق: ایروانى، محمد تقى و مقرم‌، سید عبد الرزاق، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول‌، ۱۴۰۵ق‌.
 6. بحرانی، یوسف بن احمد، الدّرر النجفیّه من الملتقطات الیوسفیه، محقق: گروه پژوهش دار المصطفى لإحیاء   التراث‌، دار المصطفى لإحیاء التراث‌، چاپ اول‌، بیروت، ۱۴۲۳ق.
 7. بحرانى‌، یوسف‌، لؤلؤه البحرین‌، به‌ کوشش‌: بحرالعلوم، محمد صادق‌، مؤسسه آل‌ البیت‌، قم‌،‌ بی تا.
 8. پایگاه حوزه نت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
 9. تنکابنى‌، محمد، قصص‌ العلماء، بی نا، تهران‌، ۱۳۶۹ق‌.
 10. تهرانى، آقا بزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ‏اسماعیلیان  و کتابخانه اسلامیه، قم و تهران، ۱۴۰۸ق‏.
 11. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.
 12. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۱ش.
 13. جوادی آملی، عبداللّه، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم، ۱۳۷۵ش.
 14. حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیه، محقق: لاجوردى، سید مهدى و درودى، محمد، المطبعه العلمیه‌، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق‌.
 15. حر عاملى، محمد بن حسن‌، وسائل الشیعه، محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، مؤسسه آل البیت علیهم‏السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.
 16. خوانساری، محمدباقر، روضات‌ الجنات‌، بی نا، قم‌، ۱۳۹۱ق.
 17. السیوطی، جلال الدین، الوسائل الی معرفه الاوائل، محقق: العدوی، ابراهیم و عمر، علی محمد، مکتبه الخافجی، بی‌تا.
 18. شریفی، احمد، عقل از دیدگاه اخباریان شیعه، مجله شیعه شناسی، سال دوم ، ش ۶، تابستان ۱۳۸۳ش.
 19. صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه الکرام لعلوم الاسلام، (کتاب نامه نیازمند تکمیل است).
 20. صدر، محمد باقر، المجموعه الکامله لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۰ق.
 21. صدوق، محمّد بن على، کمال‏الدین، دار الکتب الإسلامیه، قم، ۱۳۹۵ق.
 22. صدوق، محمّد بن على، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،‌ ‌ قم، ۱۴۱۳ق‌.
 23. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ق.
 24. طوسى، محمد بن حسن‌، الفهرست،‌ محقق: آل بحر العلوم‌، سید محمد صادق، المکتبه الرضویه‌، چاپ اول‌، نجف اشرف، بی تا.
 25. طوسى، محمد بن حسن‌، تهذیب الأحکام‌، دار الکتب الإسلامیه‌، چاپ چهارم‌، تهران، ۱۴۰۷ق‌.
 26. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین‌، مخزومى، مهدى و سامرائى، ابراهیم، نشر هجرت‌، چاپ دوم‌، قم، ۱۴۱۰ق‌.
 27. فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، محقق: حسینى اصفهانى‌، ضیاء الدین، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام‌، چاپ اول‌، اصفهان، ۱۴۰۶ق‌.
 28. فیض‌ کاشانى‌، محسن‌، ده‌ رساله‌، به‌ کوشش‌:‌ جعفریان‌، رسول، بی نا، اصفهان‌، ۱۳۷۱ش.‌
 29. قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، محقق: درگاهی، حسین، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
 30. قیصری، احسان‌، اخباریان، دائره المعارف بزرگ اسلامی، بی نا، تهران، بی تا.
 31. کشمیری‌، محمدعلى‌، نجوم‌ السماء، چاپخانه جعفری‌، ۱۳۰۳ق‌.
 32. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ش.
 33. گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها، مؤسسه سمت‌، چاپ سوم‌، تهران، ۱۴۲۱ق‌.
 34. مامقانى‌، عبدالله‌، تنقیح‌ المقال‌، نجف‌، ۱۳۵۰ق‌.
 35. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.
 36. مدرس‌، محمد على‌، ریحانه الادب‌، تبریز، ۱۳۴۶ق‌.
 37. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، تهران، ۱۳۷۴ش.
 38. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، صدرا، تهران، بی تا.
 39. مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، صدرا، تهران، بی تا.
 40. مظفّر، محمدرضا، اصول الفقه، نشر دانش اسلامی، بی جا، ۱۴۰۵ق.
 41. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۲۷ق.
 42. موسوی جزائری، سید نعمت اللّه، الأنوار النعمانیّه، (کتابنامه نیازمند تکمیل است).
 43. نجاشى، احمد بن على‌، رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، محقق: شبیرى زنجانى‌، سید موسى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، قم، ۱۴۰۷ق‌.
 44. نفیسى‌، سعید، تاریخ‌ اجتماعى‌ و سیاسى‌ ایران‌ در دورۀ معاصر، تهران‌، ۱۳۳۵ش.ثبت نظر


6 + 6 =