دایره المعارف اسلام پدیا » حكومت ابرهه بر یمن
منوی اصلی

حکومت ابرهه بر یمن

تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۱ در باب: ابرهه

پس از تسلط حبشیان بر یمن، به ترتیب اریاط، سپس ابرهه و پس از آن پسران وی یکسوم و مسروق، بر آن کشور حکومت راندند.[۱]

درباره چگونگی به حکومت رسیدن ابرهه آمده است که پس از به حکومت رسیدن اریاط بر یمن، گروهی از سپاه حبشه از اریاط، به دلیل کشتن یهودیان، تصرف اموال آنها و دادن آن به افرادی خاص، به نزد ابرهه، که از سرداران سپاه وی به شمار می رفت شکایت نمودند.[۲] لذا سپاه حبشه به دو گروه طرفدار اریاط و ابرهه تقسیم شدند، در جنگی تن به تن ابتدا اریاط، ابرهه را زخمی نمود، بعد از آن غلام ابرهه به اریاط حمله نموده وی را کشت و بدین ترتیب حکومت یمن به دست ابرهه افتاد.

نجاشی که از اقدام خودسرانه ابرهه در جنگ با اریاط ناراضی بود قسم یاد نمود که به یمن رفته وی را تنبیه نماید، ابرهه با فرستادن نامه ای به نجاشی رضایت وی را کسب نموده و حکم پادشاهی یمن را دریافت نمود،[۳] مضمون نامه بدین شرح می باشد:

«پادشاها! همانا أریاط یکى از بندگان تو بود و من نیز یکى از بندگان درگاه، ما هر دو در طرز اجراى فرامین و دستورات سلطان اختلاف نظر پیدا کردیم و هیچ کدام قصد مخالفت اوامر ملوکانه را نداشتیم، ولى چون من در اداره لشگر حبشه از او نیرومندتر و سیاستمدارتر بودم او را از میان برداشته و خود به جاى او اداره امور را به دست گرفتم و چون شنیدم پادشاه سوگند خورده که خاک یمن را لگدکوب کرده و موى سر مرا بتراشد، من خود سرم را به تمامى تراشیدم و خاک یمن را نیز به درگاه فرستادم تا زیر پاهاى مبارک گذارده لگدکوب کنید و بدین ترتیب سوگند پادشاه درست درآید».[۴]

مدت سلطنت وی بر یمن از چهل[۵] تا بیست سال ذکر شده است،[۶] ابرهه در یمن فشار سنگینی بر اهالی این منطقه اعمال می کرد و بسیاری از مخالفان خود را از هستی ساقط و بسیاری دیگر را دستگیر و به عنوان برده به فروش می رسانید و به سرزمین های حبشه، شمال افریقا و امپراتوری روم منتقل می کرد.[۱]. مرکز دایره المعارف اسلامی، دایره المعارف اسلامی، ج ۴، ص ۵۶۸، مدخل «ابرهه».

[۲]. دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، اخبارالطوال، ترجمه مهدوی دامغانی، محمود، ج ۸، ص۹۰٫

[۳]. ابن هشام، زندگانی محمد (ص)، ج ۱، ص ۳۱٫

[۴]. همان، ص ۳۲٫

[۵]. دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، اخبارالطوال، ج ۹، ص ۹۱٫

[۶]. مرکز دایره المعارف اسلامی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل «ابرهه»، ج ۴، ص ۵۶۸٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 7 = 10