دایره المعارف اسلام پدیا » عدل از دیدگاه شیعه
منوی اصلی

عدل از دیدگاه شیعه

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ در باب: اصول دین

عالمان شیعى با الهام از وحى قرآن و سخنان پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت ایشان مسئله عدل را به عنوان اصل دوّم از اصول پنج گانه اعتقادى شیعه پذیرفته و بر این باورند: حسن و قبح افعال، عقلى و ذاتى است.

یرای آگاهی بیشتر از دیدگاه شیعه نسبت به عدل به مقاله «جایگاه عدل در اعتقاد  شیعه»  از مدخل عدل مراجعه کنید.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


1 + = 5