دایره المعارف اسلام پدیا » دیدن خود بعد از پنجاه سالگی زنان
منوی اصلی

دیدن خود بعد از پنجاه سالگی زنان

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

خونى را که زن ها پس از تمام شدن شصت سال می بینند حکم حیض را ندارد، و احتیاط مستحب آن است که زن هایى که قرشیّه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طورى ببینند که اگر پیش از پنجاه سال مى دیدند، قطعاً حکم حیض را داشت، میان کارهاى مستحاضه و تروک حائض جمع نمایند.[۱]

احتیاط مستحب به  این معنا است که؛ بر زنانی که قرشیه نیستند واجب نیست به این حکم عمل کنند و اگر بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال، خونی ببینند که آثار حیض را دارد، می توانند آن را حیض به حساب آورند و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نمایند. [۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ‏۱، ص۲۵۳، م ۴۳۵٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + 3 =