دایره المعارف اسلام پدیا » طهارت مخرج ادرار و مدفوع
منوی اصلی

طهارت مخرج ادرار و مدفوع

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک مى‏شود: اول: آن که با غائط، نجاست دیگرى مثل خون بیرون آمده باشد. دوم: آن که نجاستى از خارج به مخرج غائط رسیده باشد. سوم: آن که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. و در غیر این سه صورت مى‏شود مخرج را با آب شست و یا با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگر چه شستن با آب بهتر است‏.

طهارت بعد از ادرار و مدفوع با آب به چند صورت انجام می گیرد:

الف: با آب قلیل (آبى که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد):[۱]

۱٫ طهارت با آب قلیل بعد از مدفوع: اگر طوری شسته شود که ذرّه ای از مدفوع در مخرج نماند، طهارت شرعی حاصل شده و دوباره شستن لازم نیست.[۲]

۲٫ طهارت با آب قلیل بعد از ادرار (بول): مردها اگر بعد از برطرف شدن بول (ادرار)، یک مرتبه بشویند کافی است،[۳] ولى زن ها و هم چنین کسانى که بولشان از غیر مجراى طبیعى مى‏آید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند.[۴]

ب: آب کر[۵] و جاری[۶] (مانند آب لوله کشی ):

طهارت با آب کر و جاری بعد از مدفوع و ادرار: اگر طوری شسته شود که ذرّه ای از مدفوع در مخرج نماند یک مرتبه شستن کافی است.

البته برخی از مراجع تقلید این گونه می فرمایند:

مکارم: مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمى‏شود، و اگر با آب قلیل بشویند واجب است دو بار بشویند، امّا با شیلنگهاى متّصل به آب لوله کشى که در حکم جارى است یک مرتبه کافى است. در شستن مخرج بول و غائط فرق میان مجراى طبیعى و غیر طبیعى نیست، ولى در مخرج غیر طبیعى غیر آب کفایت نمى‏کند.[۷]

بنا براین مجرج مدفوع را می توان با غیر آب (دستمال کاغدی و پارچه و….) پاک کرد، اما مجرج بول فقط با آب پاک  می شود.[۱] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۴۲، م ۲۵٫

[۲]. همان، ص ۶۰، م ۶۷٫

[۳]. همان، ص ۵۹، م ۶۶٫ اما برخی از فقهاء احتیاط واجب در دو مرتبه شستن دارند؛ مانند: اراکی: باید با آب دو مرتبه شسته شود؛ خوئی و تبریزی: با آب قلیل بنا بر احتیاط واجب باید دو مرتبه شست و بهتر آن است که سه مرتبه شسته شود؛ نوری، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند…».

[۴]. همان، ص ۵۹، م ۶۶٫

[۵]. آب کُر، مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند. و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است  و به حسب کیلوى متعارف بنا بر أقرب ۴۱۹/ ۳۷۷ کیلوگرم مى‏شود.( توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۳۸ و ۳۹، م ۱۶).

[۶]. آب جارى، آبى است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات‏. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۴۳ و ۴۴، م ۲۸ ).

[۷]. همان، ص ۶۰٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + 1 =