دایره المعارف اسلام پدیا » نقد ادلۀ هرمنوتیک درجهان اسلام
منوی اصلی

نقد ادلۀ هرمنوتیک درجهان اسلام

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

در دیدگاه‏هاى بسیارى از متفکران جهان اسلام که قائل به هرمنوتیک هستند، بهاى لازم به ضوابط و معیارهایى که مى‏تواند میان قرائت‏هاى متکثر ارزیابى و داورى نماید، داده نمى‏شود، و کوشش بایسته‏اى براى جدا کردن قرائت درست از نادرست، و روا از ناروا، صورت نمى‏گیرد. به عبارت دیگر: در این گرایش‏ها تمامى فهم‏ها از ارزش مساوى برخوردار مى‏شوند. در صورتى که بر اساس مبانى دینى و نظریه‏هاى رایج، مفسر بایستى در تفکیک و بازشناسى افق ذهنى خود از افق ذهنى “مؤلف” بکوشد، و بر اساس معیارها و ضوابط، در تصحیح نظر خود و تطبیق آن با نیت گوینده، اجتهاد نماید. و گرنه این نظریات و رویکردهاى جدید، در واقع، علاوه بر نسبیت فهم دینى، به نسبیت روش‏شناسى فهم دینى نیز حکم مى‏کند.[۱][۱]. بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه‏ها، ص۵۹۴، مؤسسه‏ى اندیشه و فرهنگ دینى، مقالۀ هرمنوتیک، چاپ اول، ۱۳۸۱ هـ ش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 2 = 6