دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان وطی به شبهه
منوی اصلی

فرزندان وطی به شبهه

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

ولد الشبهه (یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن او است نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه می گویند).[۱]

ولد الشبه مثل ولدالزنا نیست؛ از این رو احکام ولد الزنا بر ولد الشبهه بار نمی شود بر این اساس:

۱٫ امامت جمعه و جماعت ولد الشبهه، جایز است.[۲]

۲٫ ولد الشبهه هم ارث می برد و هم از او ارث برده می شود.[۳]


[۱]. عاملى، بهاء الدین محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، محقق / مصحح، محلاتى حائری، شیخ على)، ج ۲، ص ۲۸۰، مؤسسه منشورات الفراهانی، تهران، چاپ اول.

[۲]. آل عصفور البحرانی، الحسین بن محمد، سداد العباد و رشاد العباد، ص ۱۴۲، المحلاتی‏، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق؛ العاملی، جواد‏، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج ۱۰، ص ۱۴، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین‏، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.

[۳]. النراقی، أحمد‏، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج ۱۹، ص ۴۴۰، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث‏، قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


2 + 4 =