دایره المعارف اسلام پدیا » سایر حدود زنا
منوی اصلی

سایر حدود زنا

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

با توجه به این که زنا اقسامی دارد حدود مترتب شده بر آن هم مختلف است. از جمله حدود زنا آن است که:

الف. صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از شهر خود بیرون کنند، و این حد مرد بکر است، و در تفسیر بکر خلاف است.[۱]

ب: پنجاه تازیانه

آن حدّ غلام یا کنیزى است که بنده باشد، خواه محصن باشد، و خواه غیر محصن، و در بنده سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نیست.

ج: هفتاد و پنج تازیانه

آن حدّ غلام و کنیزى است که زنا کرده باشد، و نصفش آزاد باشد و نصفش بنده، زیرا که نصف حدّ آزاد مى‏زنند، و نصف حدّ بنده، و اگر بیشترش آزاد باشد به آن نسبت حدّ آزاد زیاد مى‏شود، و اگر کمترش آزاد باشد به آن نسبت کم مى‏شود، و تا همه‏اش آزاد نباشد او را سنگسار نمى‏کنند؛ زیرا حق تعالى براى مذلّت بندگى بر او رحم کرده است و حدّش را سبک گردانیده است.

د: جمع میان حد و تعزیر

آن در باب کسى است که در زمان شریفى مانند ماه مبارک رمضان، و روز جمعه، و روز عرفه، یا مکان شریفى مانند حرم مکّه، یا حرم مدینه زنا کرده باشد، مشهور آن است که زیاده بر حد به قدرى که امام (ع)مصلحت داند او را تعزیر و تأدیب مى‏نمایند.

هـ: مرد بیمار یا زن بیمارى که تاب تازیانه نداشته باشند، ترکه‏اى چند به عدد آن تازیانه‏ها جمع مى‏کنند و یک بار بر بدن او مى‏زنند.[۲]


[۱]. بعضى گفته‏اند: مردى است که زنى را عقد کرده باشد و هنوز با او دخول نکرده باشد، و بعضى گفته‏اند: که بکر غیر محصن است، خواه عقد بر زنى کرده باشد، و خواه نکرده باشد، و در زن سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نمى‏باشد، هر چند عقد بر او شده باشد.

[۲]. مجلسى، محمد باقر، محقق / مصحح، فاضل، على، حدود و قصاص و دیات، ص ۱۷-۱۵، مؤسسه نشر الآثار الإسلامیه، چاپ اول، قم.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + = 16