دایره المعارف اسلام پدیا » دیدگاه هایدگر پیرامون هرمنوتیک
منوی اصلی

دیدگاه هایدگر پیرامون هرمنوتیک

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

مارتین هایدگر که دیدگاه او بر مبنای یک بنیان وجودشناسانه است، هرمنوتیک را به عنوان تبیین چیستی و ماهیت فهم و شرایط حصول آن تلقّی کرد[i]، همچنین او بر این باور است: هرمنوتیک به عنوان تأملی در شرایط هرگونه فهم است. به عقیده او خود وجود بشری ساختار هرمنوتیکی دارد که زمینه ساز همه تفسیرهای موضعی ما می باشد؛ یعنی وضعیتی که پیش فرض هایی را بر ما تحمیل می کند و ما نیز آنها را بر فهم تحمیل می کنیم.[ii][i]. بیات، عبد الرسول، فرهنگ واژه ها، جمعی از نویسندگان، ص۴-۵۸۳، مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.

.[ii] مجله قبسات، ش ۱۷، ص ۴-۷، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،تهران؛  احمدی، بابک، ساختار و هرمنوتیک، ص ۹۷٫

 
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 12