دایره المعارف اسلام پدیا » دیدگاه شلایرماخر پیرامون هرمنوتیک
منوی اصلی

دیدگاه شلایرماخر پیرامون هرمنوتیک

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

 شلایرماخر را که بنیان گذار علم هرمنوتیک نوین دانسته اند دربارۀ هرمنوتیک چنین دیدگاهی دارد: هرمنوتیک به عنوان تحقیقی پیرامون تفسیر متون است. علم هرمنوتیک فن شنیدن است.[i].[i] مجله قبسات، ش ۱۷، ص ۴-۷، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،تهران؛ احمدی، بابک، ساختار و هرمنوتیک، ص ۹۷ [نیازمند کتابشناسی].
ثبت نظر


+ 9 = 17