دایره المعارف اسلام پدیا » دیدگاه دیلتای پیرامون هرمنوتیک
منوی اصلی

دیدگاه دیلتای پیرامون هرمنوتیک

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

دیدگاه ویلهلم دیلتای پیرامون هرمنوتیک به طور خلاصه چنین بیان می شود: هرمنوتیک به عنوان مبنایی برای علوم انسانی است. دیلتای، هرمنوتیک را به عنوان شیوه و نظامی اساسی برای علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی در نظر می گیرد.[i][i]. مجله قبسات، ش ۱۷، ص ۴-۷، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران؛  احمدی، بابک، ساختار و هرمنوتیک، ص ۹۷ ]نیازمند کتابشناسی[.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + = 10