دایره المعارف اسلام پدیا » اصول و قواعد (معیار) فهم معارف دینی
منوی اصلی

اصول و قواعد (معیار) فهم معارف دینی

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

فهم معارف دینی قانون و ضوابطی دارد و هر کس که بخواهد اظهار نظر کند باید از اصول و قواعد آن اطلاع کافی داشته باشد و این اختصاصی به متون دینی ندارد، بلکه در تمام علوم جاری و ساری است. معیارهای زیر بعضی از قواعد و اصول است:

۱٫ آگاهی کامل داشتن نسبت به قواعد زبان و مفردات آن

۲٫ قادر بودن بر تفسیر آیه به آیه

۳٫ توجه داشتن به شأن نزول آیه که موجب روشنی مقصود از آن می شود

۴٫ رجوع کردن به احادیثی که به منزلۀ تفسیر آیات اند، در تفسیر آیات

۵٫ آشنا بودن به قرائات مختلفه

۶٫ در نظر گرفتن سیاق و ما قبل و ما بعد آیات

۷٫ در نظر گرفتن محکمات و متشابهات قرآن و بهره جستن از محکمات برای تفسیر متشابهات

۸٫ پرهیز کردن از تفسیر به رأی[۱] [۱]. سبحانی، جعفر ، هرمنوتیک، ص۱۳-۱۵، مجلۀ قبسات، ش ۱۷، ص ۱۵ – ۱۷٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 9 = 10