دایره المعارف اسلام پدیا » ادلۀ قائلین به هرمنوتیک در غرب
منوی اصلی

ادلۀ قائلین به هرمنوتیک در غرب

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

یکی از ادلۀ هرمنوتیک فلسفی، نظریۀ کانت است، به اعتقاد او، “شیء فی نفسه” غیر از شیء پدیداری است که در نزد ما است؛ زیرا شناخت ما در جهان، فهمی است مرکب از جهان خارج و ذهن؛ زیرا جهان خارج از طریق حواس وارد ذهن می شود و سپس در قالب های ذهنی قرار می گیرد و علم تولید می شود و شناخت در واقع نتیجۀ تعامل ذهن و خارج است. آنچه که ما از خارج دریافت می کنیم در خارج نیست؛ چون شناخت و آگاهی ترکیبی از ذهن و خارج است. بنابراین، راهی برای شناخت حقایق خارجی فی نفسه نداریم. ]نیازمند منبع[
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + = 10