دایره المعارف اسلام پدیا » آثار و نتایج هرمنوتیک
منوی اصلی

آثار و نتایج هرمنوتیک

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

هرمنوتیک که نتیجۀ نسبی گرایی و زاییدۀ مکتب سوفسطایی است، دارای پیامدهای متعددی است که برخی از آنها بیان می گردد:

۱٫ امکان قرائت های مختلف و عدم وجود معیار برای تشخیص برتری یک تفسیر بر تفسیر دیگر.

۲٫ اعتبار بخشیدن به تمام فرقه های انحرافی، به دلیل این که تمام فرقه ها مدعی برتری تفسیر خود از دین هستند و هیچ معیاری برای انحراف آنها وجود ندارد.

۳٫ اعتبار بخشیدن به تفسیر به رأی به دلیل نبود معیار همگانی در تفسیر.

۴٫ نسبی گرایی در تفسیرهای دینی.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 1 = 9