دایره المعارف اسلام پدیا » کثرت گرایی و حقانیت اسلام
منوی اصلی

کثرت گرایی و حقانیت اسلام

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

گذشته از تمامى دیدگاه‏هاى انتقادى که در برابر رویکردهاى پلورالیسم دینى وجود دارد، باید توجه داشت که به عقیدۀ ما مسلمانان، مدارک روشن و خردپذیرى بر حقانیت دین اسلام وجود دارد که با وجود این مدارک و دلایل، ادعاى همسنگى و همسانى همۀادیان نمى‏تواند صحیح تلقى گردد. از جملۀ این ادله، خردپذیرى گزاره‏ها و آموزه‏هاى اسلامى و سازگارى آنها با هم، مستند بودن منابع و متون اسلامى، زنده بودن و عدم تحریف کتاب آسمانى مسلمانان، اعجاز و تحدى قرآن، جامعیت احکام و کار آمدى و کارکردهاى مثبت آنها است.

علاوه بر این، نکتۀ بسیار مهم در این مباحث، مسئلۀ خاتمیت دین اسلام و تأخر زمان آن نسبت به ادیان گذشته است که به منزلۀ نسخ شرایع و ادیان گذشته خواهد بود.[۱][۱] . بیات و دیگران، عبدالرسول، فرهنگ واژه‏ها، ص۱۶۱ و ۱۶۲، مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینى، مقالۀ پلورالیسم دینى، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 4 = 8